วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร( มทร.พระนคร ) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแห่งรัฐ Ph.D. (State Administration)

ครั้งแรกของหลักสูตรการบริหารแห่งรัฐในประเทศไทย ที่มทร.พระนคร มั่นใจว่าจะตอบโจทย์ภาวะขาดแคลนผู้นำพร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง ให้มีทักษะในการทำงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

สามารถประกอบอาชีพผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานรัฐและเอกชน หรือเป็นที่ปรึกษาระดับสูงในการแก้ปัญหาให้หน่วยงาน ตลอดจนเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน 2564 (เปิดสอนวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานในเดือนเมษายน) เรียนนอกเวลาราชการ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ อาจารย์อิทธิศักดิ์ พลอยศิริชล โทรศัพท์ 061 994 9266 หรือคุณจีรวัสส์ แสนสุภาพ โทรศัพท์ 062 429 1394 ในเวลาราชการ หรือติดต่อสำนักชั่วคราว วิทยาลัยบริหารแห่งรัฐ อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)