นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส) เปิดเผยว่า มทรส.ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการก้าวเดิน ไว้อย่างชัดเจนว่าเป็น“มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง”

 

ดังนั้นในแต่ละคณะ ซึ่งมี 6 คณะจะมุ่งเดินไปสู่จุดหมายที่กำหนดไว้เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสังคมและประเทศด้วย

 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นอีกคณะหนึ่ง ในการผลิตบัณฑิตที่เน้นมุ่งสู่ อาชีพครู ด้านช่าง ซึ่งจะต้องรู้จริง เก่งจริงเพื่อสามารถสอนผู้อื่นอย่างมืออาชีพ จึงมีการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ ” ขึ้นที่ มทสร.พื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมุ่งเน้น การผลิตครูช่าง และพัฒนากำลังคน รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ New s-curve

 

โดยภายในศูนย์ฯ จะแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษา และ ศูนย์ความเป็นเลิศ สำหรับศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ประกอบด้วยด้านพัฒนาสื่อการสอนวิชาชีพและเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอน ออนไลน์ จัดอบรมด้านวิชาชีพครู แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ

 

 ในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยียานยนต์ ระบบอัตโนมัติและแขนกล ไฮดรอลิกเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม การผลิตชิ้นส่วนรวมทั้งการออกแบบและการจำลองทางวิศวกรรม

 

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่าภายในศูนย์ฯนี้ มีอุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ครบถ้วนและทันสมัยเพื่อรองรับการสอนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ควบคู่การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill Reskill ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาอาจารย์ ให้มีทักษะสูงมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ในการถ่ายทอดแก่นักศึกษาได้อย่างมืออาชีพ

 

รวมทั้ง พัฒนาคนในพื้นที่ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้ว โดยที่ผ่านมามีการฝึกอบรมในหลายด้านอาทิหลักสูตรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งบริการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 

และร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการอบรม Electric vehicle(EV) และในปี 2564 จะร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม อบรมหลักสูตรต่างๆแก่บุคคลทั่วไปและสถานประกอบการด้วย อาทิ automation Machine and mechanical Design (TRIZ) Consult 5 man - day เป็นต้น

ซึ่งนอกจากคณาจารย์ของ มทรส.จะได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่สูงขึ้นแล้ว นักศึกษา จะได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง ตามหลักสูตร ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะสามารถ มีอาชีพมีงานทำอย่างมั่นคง

 

รวมทั้งบุคคลภายนอก ที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรต่างๆภายในศูนย์ฯนี้จะได้นำความรู้ เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ชุมชนและสังคมต่อไปด้วย

มทรส.ผุด ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ ปั้นครูช่างมืออาชีพ

มทรส.ผุด ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ ปั้นครูช่างมืออาชีพ

 

มทรส.ผุด ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ ปั้นครูช่างมืออาชีพ