วันนี้( 10 ธ.ค. 2563 ) นายไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) เปิดเผยว่า พระเจ้าหลานเธอพัชรกิติยาภา ทรงมีพระราชดำริจัดให้มีโครงการกำลังใจ เพื่อสนับสนุนการเตรียมคนซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพเพื่อสามารถนำความรู้ ทักษะแต่ละสาขาอาชีพ ไปประกอบอาชีพหลังจากการพ้นโทษ

 

 

ซึ่งทาง มทรส. นอกจากทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ทำวิจัยและทำนุบำรุงศาสนาแล้ว ภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วย เนื่องจากมีความพร้อมด้านเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านต่าง ๆ ของแต่ละคณะ

 

รวมทั้ง ความพร้อมของบุคลากรของ คณาจารย์ต่าง ๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

 

ดังนั้น มทรส. จึงเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการกำลังใจในพระราชดำริ ดังกล่าว พร้อมจัดทำแผนโครงการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำต่าง ๆ ที่ มทรส. จัดตั้งอยู่นั้นๆ ทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงด้วย

 

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.)กรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทรส. กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการนี้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ อยู่ร่วมกับสังคมด้วยความภาคภูมิใจจึงร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ในการฝึกอาชีพร่วมกันด้วย

 

ซึ่งบางสาขาอาชีพที่มีการฝึกอบรม จะให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วย และบางสาขาวิชาจะเป็นการฝึกร่วมกัน เมื่อผ่านการฝึกจบจะได้รับประกาศนียบัตรจาก มทรส. และหนังสือรับรองจาก กพร. ด้วย เพื่อการันตีถึงทักษะฝีมือหลังผ่านการอบรม ซึ่งจะสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการด้วย

 

สำหรับหลักสูตรการฝึกแต่ละคณะของ มทรส. ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เน้นการฝึกงานซ่อมเครื่องยนต์เล็กและอาชีพช่างตัดผมชาย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เน้น การเกษตรและแปรรูป คณะบริหารธุรกิจฯ

 

เน้นการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อวางแผนอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 

สำหรับคณะศิลปศาสตร์ เน้นงานบริการ อาทิ ธุรกิจกาแฟ แต่งหน้าเค้ก ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งการฝึกอาชีพภายใต้โครงการนี้ นอกจากผู้ต้องขังสามารถกลับสู่สังคมด้วยความมั่นใจแล้ว นักศึกษาจะได้ร่วมปฏิบัติงานจริง และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป

มทรส. สนองพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ ฝึกอาชีพผู้ต้องขังโครงการกำลังใจ

มทรส. สนองพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ ฝึกอาชีพผู้ต้องขังโครงการกำลังใจ

มทรส. สนองพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ ฝึกอาชีพผู้ต้องขังโครงการกำลังใจ