รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “ จิบกาแฟ ดู (แล) นักศึกษา ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ร่วมเสวนากับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทิศทางในการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

 

 

รศ.ดร.สุขุม กล่าวตอนหนึ่ง ว่า “อาจารย์” คือผู้สอนระดับอุดมศึกษา ที่เน้นการสอนให้ความรู้ แต่ยังขาดการดูแลเอาใจใส่แบบ “ลูกศิษย์” ดังนั้น ในการอบรมสั่งสอนด้วยความรู้สึกถึงความเป็นครู ซึ่งคณาจารย์ทุกคน ต้องเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาก่อน ประกอบด้วย

 

1) สถานะทางสังคม การเรียนการสอนต้องมีการกำหนดกรอบ เกณฑ์ให้ชัดเจน สร้างกรอบปฏิบัติของนักศึกษา หล่อหลวมให้เป็นหนึ่งเดียว เช่น การใส่เสื้อแถบ หรือ การใส่รองเท้ามีส้น เพื่อเน้นย้ำให้นักศึกษามีบุคลิภาพที่ดีแบบสวนดุสิต

 

2) ประสบการณ์และทักษะ นักศึกษาแต่ละคน จะมีพื้นฐานสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดแตกต่างกัน คณาจารย์ต้องพัฒนาการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆให้กับนักศึกษา เพื่อเร่งพัฒนานักศึกษารองรับการเปลี่ยนในศตวรรษที่ 21

 

3) สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างระหว่างอุดมศึกษากับมัธยมศึกษา จึงจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกใหม่ และต้องสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม เป็นตัวตนแบบสวนดุสิต

 

4) องค์ความรู้ใหม่ในการประกอบวิชาชีพ หากสอนตามทฤษฎีอย่างเดียว จะไม่เกิดองค์ความรู้ ต้องสอนตามความรู้สึกและมีความทันสมัย จึงจะเกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ

 

พร้อมเน้นย้ำ เรื่องกระบวนการดูแลนักศึกษา ควรดำเนินการทั้งหมด 8 ข้อ คือ

 1. การคัดเลือกนักศึกษา (Student recruitment) เป็นการเตรียมผู้เรียนตั้งแต่ก่อนเข้ามา จนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

 2.กิจกรรมแนะนำสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Student affair) เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในมหาวิทยาลัย

3. การลงทะเบียนเรียน (Register) ดูแลการลงทะเบียนให้เข้าถึงง่าย

4.กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา (Student actıvity) ต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้ดีขึ้น

5.การพัฒนานักศึกษา (Student development) พัฒนาทักษะ สังคม โดยใช้ความรู้สึก ให้นักศึกษาไว้ใจว่าเราพูดคุยกันแบบเพื่อน เพราะเราเป็นคนสวนดุสิตเหมือนกัน

6.การดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือด้านการจัดการสื่อการเรียนรู้ (Health, Retention and Learning assistants) หรือแม้กระทั่ง การช่วยเหลือหาทุนการศึกษา เพื่อรักษานักศึกษาไว้ และสนับสนุนสื่อการเรียนรู้

7.การยอมรับทางสังคม (Social affair) เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องถูกการยอมรับจากสังคม

8.ศิษย์เก่า (Alumni) ต้องดึงเข้ามาช่วยเหลือพัฒนามหาวิทยาลัย จะทำให้ไปพัฒนาได้เร็ว

"สุขุม" ชี้อาจารย์สอนให้ความรู้นักศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูแลเอาใจใส่แบบ "ลูกศิษย์"