Kom Lifestyle

ม.มหิดล ได้ที่ 1 ของไทย ในภาพรวม และ ด้านวิจัย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ม.มหิดล ได้ที่ 1 ของไทย ในภาพรวม และด้านวิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 1,500 แห่งใน 93 ประเทศ จากผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2021

        เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2021 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 1,500 แห่ง จาก 93 ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคะแนนรวมดีที่สุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ทั้งในภาพรวม (Overall Ranking) และทางด้านการวิจัย (Research Pillar)

 

        ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 นับตั้งแต่ปี 2004

 

       โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพ 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30, การวิจัย (Research) ร้อยละ 30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 2.5 และความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 ซึ่งผลจากการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2021

 

        ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยในภาพรวม (Overall Ranking) โดยอยู่ในอันดับโลกที่ 601 – 800 ในช่วงคะแนน 30.2 – 36.3 และเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ด้านวิจัย (Research Pillar) โดยอยู่ในอันดับโลกที่ 577 ด้วยคะแนน 22.3 (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2021-results-announced)       

          ซึ่งในการอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Multi Mentoring System” รุ่นที่ 5 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่

 

       ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของ University Ranking และบทบาทของนักวิจัยรุ่นใหม่” โดยได้กล่าวถึงเรื่องการจัดอันดับ (Ranking) ว่า เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมินภาพรวมของมหาวิทยาลัยบนเวทีโลกเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วภารกิจของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษา คือ การเรียนการสอน การผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม

 

        โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Knowledge Transfer) และผลิตผลงานวิจัย-นวัตกรรมตามความต้องการของสังคม (Social Contribution) เป็นหลัก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) ซึ่งในด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง “คุณภาพ” ของหลักสูตรด้วย เนื่องจากในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ของการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยโลกนั้น ต้องมีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาในการศึกษาต่อระดับนานาชาติ   

   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีภารกิจในการสร้างโจทย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีมาตรฐานสูง ให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประเทศอีกด้วย

 

ม.มหิดล ได้ที่ 1 ของไทย ในภาพรวม และ ด้านวิจัย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด