สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสกสว.ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2563ถึง25กันยายน2563

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่

https://tsri.or.th/th/page/สรรหา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2278 8200ต่อ8228 (คุณสุรีรัตน์)และ084 219 6116 (คุณปกรัฐ) E-mail:[email protected],[email protected]และสามารถยื่นส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสกสว.ชั้น14อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์979/17-21ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400 ภายในวันที่25กันยายน2563เวลา17.00น.