วิกฤต Covid-19 ที่ผ่านมาทำให้ประชาคมโลกเกิดความผันผวนทั้งทางด้านระบบสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ จากการที่ผู้คนจะต้องหันมาใช้ชีวิตส่วนใหญ่แบบไร้สัมผัสบนโลกออนไลน์กันอย่างกระทันหัน ทำให้จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ เช่นเดียวกับธุรกิจ SMEs หรือผู้ประกอบการรายย่อย ที่จะต้องปรับตัวสู่สังคมดิจิทัลเพื่อความอยู่รอด และพร้อมรับมือต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ หัวหน้าหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Skill Development in Cybersecurity) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT) เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มานานนับ 6 ปี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดอบรมหลักสูตร CYBERSECURITY “พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล” เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนและจัดการด้าน Cybersecurity หรือ ความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจรายย่อยออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นมากมายหลังวิกฤต Covid-19

การอบรมหลักสูตร CYBERSECURITY “พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 21 พฤศจิกายน 2563 โดยมีทั้งหมด 5 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ซึ่ง 2 วันแรกจะเป็นการเรียน Online และ 1 วันสุดท้ายจะเป็นการเรียนแบบ On-site ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และมาตรการรักษาระยะห่างที่เข้มงวดปลอดภัย

หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ "หลักการพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" "ลักษณะการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทต่างๆ" "แนวทางการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการรับมือ" "ผลกระทบต่อการความปลอดภัยของบุคคลและองค์กร" "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพรบ. ข้อมูลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพรบ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์"

"ระบบเครือข่ายและการตรวจสอบความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย" "การยืนยันตัวตนและการปกป้องข้อมูลจากการโจรกรรม" "การตรวจสอบความปลอดภัยบนเว็บแอปพลิเคชัน" และ "การทดสอบความปลอดภัยของระบบ" ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการฯ

รับสมัครจำนวนจำกัดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทาง https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=cybersecurity ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้าน IT ส่วนผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้าน IT สามารถติดตามข่าวสารการอบรมที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้ต่อไปได้ทางเพจของคณะฯ https://www.facebook.com/ict.mahidol.university