ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่านายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จึงขอเชิญบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 1 ตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เต็มเวลา

คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 1) มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปี และ 3) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภา ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1) ใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศรับสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2) แบบแสดงประวัติตามที่กำหนด

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4) สำเนาทะเบียนบ้าน

5) สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษ

6) สำเนาเอกสารการฝึกอบรมที่สำคัญ

7) ประวัติ เพิ่มเติม (ถ้ามี) (Curriculum Vitae/Resume)

8) ผลงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

และ 9) เอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและวิสัยทัศน์ด้านวิชาชีพทางการศึกาของประเทศ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา (ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษA4และใช้ตัวอักษรTh SarabanPSKขนาด 16 พอยท์)

 โดยนำเอกสารทั้งหมดจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นต้นฉบับ จำนวน 1 เล่ม และสำเนา จำนวน 14 เล่ม รวมทั้งหมด 15 เล่ม และผู้สมัครต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารที่เป็นสำเนาทุกหน้า หากจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับไว้พิจารณา

 การพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า เป็นประธาน ทำหน้าที่ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติจากใบสมัครของผู้สมัครและเอกสารหลักฐาน ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และดำเนินการสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย

1) ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 30 คะแนน

2) ความประพฤติและประวัติการทำงาน 20 คะแนน

และ 3) แนวคิดและวิสัยทัศน์ 50 คะแนน ให้คณะกรรมการสรรหาฯดำเนินการสรรหารายชื่อที่เหมาะสมให้ได้ตามจำนวนไม่เกิน 2 คน เพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้ กรณีผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคุรุสภาเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องลาออกจากราชการก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสงวนสิทธิยกเลิกการสรรหา เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาได้ตามที่เห็นสมควร และคณะกรรมการคุรุสภาสงวนสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการสรรหา ในกรณีที่มีปัญหาในกระบวนการคัดเลือก มีจำนวนน้อยราย หรือในกรณีที่มีการคัดกรองแล้วแต่ไม่มีผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และดำเนินการสรรหาใหม่ หากยกเลิกการสรรหาหรือการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาตามที่กำหนดไว้ ผู้สมัครจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้

 ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อขอใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คุรุสภาwww.ksp.or.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภารับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภาwww.ksp.or.thหรือ โทร 0 2280 6676 หรือ 0 2280 1729