เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ และตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ณ โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

“ขอแสดงความชื่นชมการเตรียมการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้ครบถ้วนตามมาตรการของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ และต้องยอมรับว่า โรงเรียนเล็ก ๆ แห่งนี้ เป็นโรงเรียนในคริสต์ศาสนาที่เปิดกว้างสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนบึงกาฬอย่างเท่าเทียม ในทุกเชื้อชาติ ศาสนา เน้นทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

พร้อม ๆ กับปลูกฝังการเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการสื่อสารภาษา กีฬา ศิลปะ ดนตรี ที่จะเป็นพื้นฐานการสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผสานความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เยาว์วัย พร้อมที่จะหล่อหลอมผู้เรียนให้เติบโตอย่างสมบูรณ์รอบด้าน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว