เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการนำนวัตกรรมและทักษะวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนาชีวิตของคนทุกช่วงวัย ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (ศว.) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง มีความโดดเด่น และมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคนทุกช่วงวัย ทุกชุมชน ในพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้เป็นอย่างดี (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และลำปาง) ภายใต้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้อำนวยการ ศว. ที่ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกมิติ 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า เรื่องของวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเรา ตั้งแต่เกิดจนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งตนพร้อมที่จะประสานภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน และเติมเต็มการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ให้แก่คนลำปาง เด็ก เยาวชน และประชาชนในอีก 7 จังหวัดพื้นที่บริการอย่างเต็มที่