เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ). พร้อม ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งเป็นประธาน เปิดปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียน ที่1 ปีการศึกษา 2563 ผ่าน เฟชบุค ไลท์ ไปยังนักศึกษา และสถานศึกษาของ กศน.ทั่วประเทศ ณ เรือนมิชชันนารี สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ผู้บริหารบุคลากร กศน. และผู้แทนนักศึกษา กศน. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าว

ในโอกาสนี้ได้ปลูกต้น “ สักทอง ต้นแรก “ ตามโครงการลูกเสือปลูกสักทองให้เมืองแพร่ 10,000 ต้น เพื่อสร้างความงอกงามและความร่มเย็นแก่ชาวแพร่ ซึ่งเป็นไม้สักทอง นับว่าป็นไม้เศรษฐกิจประจำจังหวัดแพร่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นไม้ที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า  สำหรับการปลูกไม้สักที่เป็นปฐมฤกษ์ในครั้งนี้นั้น ก็ขอให้ไม้สักหยั่งรากแก้วลงดิน และให้เจริญเติบโตเหมือนการศึกษาไทยที่มีรากฐานอย่างมั่นคงสำหรับเด็กและเยาวชนต่อไป 

 พร้อมทั้งชื่นชมการจัดกระบวนการด้านการลูกเสือของ กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมกับ จังหวัดแพร่ และ มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย จัดโครงการลูกเสือปลูกไม้สักทอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และอนุรักษ์ต้นสักที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดแพร่

และให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งมีนโยบายให้มีกิจกรรมปลูกต้นสักทองดังกล่าว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา ในทุกพื้นที่ อาทิวัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ พื้นที่สาธารณะทั่วพื้นที่จังหวัดแพร่ 

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอพื้นถิ่น ตลอดจนถึง สถาปัตยกรรม บ้านโบราณ อายุกว่า 100 ปีอยู่เป็นหลายแห่ง อาทิ เรือนมิชชันนารี หรือ บ้านฝรั่ง ที่มีอายุกว่า 137 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ และยังต้องการการบูรณะซ่อมแซม เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์คู่เมืองแพร่ และชาติสืบไป

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

ดร.กนกวรรณ กล่าวอีกว่า  หากที่ไหนมีสถาปัตยกรรมเก่า ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ก็ให้แจ้งมาที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมให้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสมบัติของชาติต่อไป และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานทุกๆด้าน

"โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีส่วนสำคัญยิ่งในการนำพานโยบายต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างดีเยี่ยม ในผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของ กศน.ให้ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาต่อเนื่อง โดยผสาน ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดแพร่ ได้อย่างลงตัว"ดร.กนกวรรณ กล่าว

จากนั้น ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ.ได้เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียน ที่1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “ เราต้อง “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีรู้” ด้วยการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์บนพื้นฐานของความปลอดภัยภายใต้มาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด

"และจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ตามความเหมาะสมและความพร้อมของบริบทพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และตั้งอยู่บนความปลอดภัยสูงสุดของผู้เรียน"รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

"ขอให้เราเป็นพลังสนับสนุนซึ่งกันและกันและพร้อมปรับตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเพื่อตัวเราและผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเรา เชื่อมั่นว่าวิกฤติในครั้งนี้จะเป็นพลังบวก ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับการศึกษาไทย แล้วเราจะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้แน่นอน ท้ายที่สุดนี้ ขอให้นักศึกษา กศน.ทุกคน ภาคภูมิใจในความเป็น กศน. และจงภูมิใจว่าพวกเรามีศักดิ์ และสิทธิ์ เช่นเดียวกันกับการศึกษาในระบบ” ดร.กนกวรรณ กล่าว

ดร.กนกวรรณ กล่าวอีกว่า มีความเชื่อมั่น รัก และศรัทธา ที่ได้ตัดสินใจสร้างโอกาสให้กับตนเองในวันนี้ เพราะในวันข้างหน้าพวกเราอาจจะเป็นผู้ได้ให้โอกาสสำหรับผู้อื่นต่อไปในอนาคต ดังนั้นขอให้มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ มีวินัยและพัฒนาตนเองให้บรรลุตามเป้าหมาย ให้สามารถจบการศึกษาได้ตามระดับการศึกษาที่ตนเองคาดหวังไว้ พร้อมกันนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนนำความรู้ทักษะ และประสบการณ์ที่จะได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และร่วมเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศไทยให้น่าอยู่และดีขึ้นต่อไป

เสมา3 หนุนสถาปัตย์ฯอายุกว่า 100 ปีให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เสมา3 หนุนสถาปัตย์ฯอายุกว่า 100 ปีให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เสมา3 หนุนสถาปัตย์ฯอายุกว่า 100 ปีให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เสมา3 หนุนสถาปัตย์ฯอายุกว่า 100 ปีให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เสมา3 หนุนสถาปัตย์ฯอายุกว่า 100 ปีให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เรือนมิชชันนารีอายุกว่า 137 ปี : สำนักงานกศน.จังหวัดแพร่