วันที่ 14 มิถุนายน 2563 สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด หรือ ศบค. มีมติยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ ยกเลิกเคอร์ฟิว โดยให้มีผลวันที่ 15 มิ.ย. 2563 และราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่10)แล้วนั้น

ล่าสุด นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(รมว.อว.)ได้ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฉบับที่ 6: การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 มีใจความตอนหนึ่งระบุสาระสำคัญว่า การเปิดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่1/1563  ของสถาบันอุดมศึกษาให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดยผู้มีหน้าที่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดฯลฯ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผศ.ดร.รัฐกรณ์  คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา และประธานที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) เปิดเผย “คมชัดลึกออนไลน์” ว่า ตามคำสั่ง ศบค.ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น เป็นการผ่อนปรน แต่ประกาศของอว.สวนทางกับศบค.ที่ผ่อนปรนไม่บังคับให้เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม นี้พร้อมกันนักเรียนชั้นประถมศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) 

“ผมงงมาก ตลกไม่ออก เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่ม ส่วนมากมีอิสระกำหนดวันเปิดเรียนเอง บางสถาบันมีการแจ้งวันเปิดเทอมให้กับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรของแต่ละสถาบันกันเรียบร้อยแล้ว บางสถาบันเปิดเทอมวันที่ 15 มิ.ย.นี้ บางสถาบันเปิดเทอม 29 มิ.ย. และบางสถาบันเปิดเทอมเดือนสิงหาคม (ดูอินโฟกราฟิกประกอบ) ส่วนใหญ่เรียนออนไลน์ ” ประธานสครภ.ระบุ

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

ประกาศอว.ให้สถาบันอุดมฯเปิดเทอม1/2563 วันที่1ก.ค.นี้

 

ประกาศอว.ให้สถาบันอุดมฯเปิดเทอม1/2563 วันที่1ก.ค.นี้

 

ประกาศอว.ให้สถาบันอุดมฯเปิดเทอม1/2563 วันที่1ก.ค.นี้