ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าว“จุฬาฯ จัดงบ500 ล้านบาทช่วยนิสิตจากพิษโควิด-19”

ประกอบด้วยทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ แก่นิสิตจุฬาฯ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2562และในปีการศึกษา2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19  ได้แก่

1. ทุนช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต และทุนนิสิตช่วยงาน 

 

"จุฬาฯจัดงบ 500 ล้าน ช่วยนิสิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

 2. ทุนสนับสนุนการศึกษาของนิสิต แบ่งเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และลดค่าเล่าเรียนการศึกษาสำหรับนิสิตทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตปริญญาโท/เอก

2.1 สวัสดิการนิสิตหอพัก

2.2 การสนับสนุนSIM Card สำหรับการเรียนออนไลน์ของนิสิต