Lifestyle

สามเหลี่ยมชุมชนลด เลิกเหล้า กระบวนการเชิงพุทธหยุด"ดื่ม"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สามเหลี่ยมชุมชนลด เลิกเหล้า กระบวนการเชิงพุทธหยุด"ดื่ม" โดย...  ชุลีพร อร่ามเนตร [email protected] -

 

 

 

          ถอดบทเรียนการดำเนินงานในพื้นที่ “สามเหลี่ยมชุมชนขยับขับเคลื่อนงาน ลด เลิกสุรา” จัดโดยโครงการการขับเคลื่อนการบำบัดดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา โดยกระบวนการเชิงพุทธร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บำบัดการดูแลผู้มีปัญหาสุราที่ทำให้เกิดปัญหาต่อทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตและผลกระทบต่อครอบครัวสังคม ซึ่งข้อมูลการเข้ารับบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในปี 2559 พบว่าประชากร 2.7 ล้านคนการดื่มมีปัญหา และมีเพียง 168,729 คน หรือร้อยละ 6.2 ที่เข้ารับการบริการ

 

 

 

สามเหลี่ยมชุมชนลด เลิกเหล้า กระบวนการเชิงพุทธหยุด"ดื่ม"

 

 

          น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรามากแต่การเข้าถึงบริการมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเกิดปัญหาการเข้าถึงการบริหาร และอีกปัญหาหนึ่งคือผู้ที่มีปัญหาดื่มสุราไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองป่วย ไม่อยากเข้าบำบัด และอยากใช้ชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ ทำงานในชุมชนต่อไป สสส.สนับสนุนโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2562 โดยพยายามทำให้ผู้มีปัญหาการดื่มสุรามีทางเลือกมากขึ้น เปิดโอกาสให้ชุมชนมาสนับสนุน มีวัดเป็นที่พึ่งทางใจ และมีบุคลากรสุขภาพ ซึ่งการทำงานทั้ง 3 ภาคีในพื้นที่อย่างที่เรียกว่าสามเหลี่ยมชุมชนทำให้มีองค์ความรู้กระบวนการทางสุขภาพชัดเจน มีชุมชน วัด บุคลากรทางสุขภาพเป็นแกนนำสำคัญ โดยเฉพาะหลังจากผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ให้ความเป็นมนุษย์แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเพื่อให้คนในชุมชนได้ดูแลร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบของผู้เลิกสุราได้อีกด้วย

 

 

สามเหลี่ยมชุมชนลด เลิกเหล้า กระบวนการเชิงพุทธหยุด"ดื่ม"

 


          “กระบวนการเชิงพุทธสู่การบำบัดผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราในและนอกระบบ มีการทำงานนำร่องใน 25 ชุมชน 25 วัด ในภาคเหนือและอีสาน เนื่องจากค้นพบว่าผู้มีปัญหาดื่มสุรา 411 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ 298 คน เมื่อผ่านกระบวนการแล้วสามารถเลิกดื่มได้ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และลดระดับการดื่ม 227 คน คิดเป็นร้อยละ 76.2 โดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลการทำงานร่วมกับชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ เพื่อให้แนวทางเดินหน้าต่อไป สสส.จะสนับสนุนการทำงานที่สามารถบูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่ายจนเกิดเป็นรูปธรรมการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน นี่เป็นเพียงจุดเริ่มจุดเล็กๆ แต่เข้มแข็ง และพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันกับชุมชน” น.ส.รุ่งอรุณ กล่าว

 

 

 

 

สามเหลี่ยมชุมชนลด เลิกเหล้า กระบวนการเชิงพุทธหยุด"ดื่ม"

พระอธิการสุชาติ เดชดี          เมื่อผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราทั้ง 12 คนเข้าค่ายธรรมยาใจ 7 วัน 6 คืนแล้ว มีการติดตามประเมินผล พบว่ามีผู้ที่เลิกสุราได้อย่างเด็ดขาด 5 คน ส่วนที่เหลือ 7 คน มีอัตราการดื่มที่น้อยลง พระอธิการสุชาติ เดชดี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม กล่าวว่า เป็นหน้าที่วัดที่ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบำบัดดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา โดยใช้กระบวนการทางพระพุทธศาสนาสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง เริ่มจาก อสม. คัดกรองผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 ราย มาปฏิบัติธรรมร่วมกับญาติธรรมและชาวบ้าน ผู้นำชุมชน นุ่งขาวห่มขาว นับถือศีล 8 ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดเป็นเวลา 7 วัน 6 คืน มีกิจกรรมให้ทำ อาทิ สวดมนต์ไหว้พระ เดินบิณฑบาต อบรมฟังธรรม ทำจิตใจให้ว่าง รวมถึงมีการให้ความรู้ แนวทางลดละเลิก


          “กระบวนการธรรมยาใจที่ทุกคนได้เรียนรู้นอกจากฝึกบังคับจิตใจตนเองแล้ว ยังมีครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกันและมีชาวบ้านมาให้กำลังใจ ทุกกิจกรรมจะเป็นการส่งเสริมให้พวกเขาเห็นคุณค่าในตัวเองและให้ชุมชนได้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้มีคุณค่า เมื่อเขาออกจากโครงการจะได้ไม่มีปัญหาการเข้าสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยบำบัดผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุราได้เป็นอย่างดี หลังจากนี้จะขยายสู่ตำบล อำเภอต่อไป” พระอธิการสุชาติ

 

 

สามเหลี่ยมชุมชนลด เลิกเหล้า กระบวนการเชิงพุทธหยุด"ดื่ม"

 


          นายอภิลักษณ์ ภูวงค์ กำนันตำบลปอพาน จ.มหาสารคาม กล่าวว่า กำนัน ผู้นำชุมชนมีหน้าที่ในการดูแลประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายอยากเห็นชุมชมกินอิ่ม นอนอุ่น คือการทำอย่างไรให้ประชาชนพออยู่พอกิน มีการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต มีความปลอดภัยในเรื่องทรัพย์สิน และการใช้ชีวิต ซึ่งสุราเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้คนกินไม่อิ่ม นอนไม่อุ่น ดังนั้นเมื่อรู้ว่ามีโครงการเกี่ยวกับการบำบัดผู้ที่มีปัญหาสุราก็เข้าร่วมทันที 


          โดยเริ่มจากการเข้าร่วมอบรมและหารือร่วมกับผู้นำชุมชน พระอาจารย์ทุกท่านพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมธรรมยาใจ ใช้หลักป่าล้อมเมือง เอาน้ำดีไล่น้ำเสีย ให้ญาติธรรม ชาวบ้านทุกคนที่ไม่ดื่มสุราและสมัครใจมาร่วมปฏิบัติ คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจ ชักจูงให้เขาทำกิจกรรมต่างๆ และป้องกันไม่ให้พวกเขาออกไปดื่มสุรา หรือมีเพื่อนที่ดื่มสุรามาชักชวนตลอด 7 วัน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีและประสบความสำเร็จในการลด ละ เลิก ผู้ที่มีปัญหาสุรา และเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล อะไรที่ช่วยเหลือได้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

 

 

สามเหลี่ยมชุมชนลด เลิกเหล้า กระบวนการเชิงพุทธหยุด"ดื่ม"

อรัญ เปรมปรี

 


          ตบท้ายด้วย นายอรัญ เปรมปรี อายุ 50 ปี ชาวบ้านที่ติดสุราและสามารถเลิกได้เด็ดขาดเมื่อเข้าร่วมโครงการ เล่าว่าดื่มสุรามาตั้งแต่อายุ 17 ปี จนตอนนี้เลิกดื่มได้ 7 เดือนหลังจากเข้าร่วมโครงการ ทำให้รู้ว่าชีวิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นมาก ครอบครัวไม่มีปัญหาด้านการเงิน หรือปัญหาอื่นๆ เพราะตอนนี้สามารถชำระหนี้ 40,000 ได้และมีเงินเก็บ 20,000 บาท เมื่อเราเลิกดื่มสุราทำให้มีแรง มีกำลังในการทำงาน และไปไหนก็ไม่มีใครเรียกเราว่าขี้เหล้าอีกแล้ว


          “ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผมติดเหล้ามาก ติดจนป่วยหนัก สิ้นหวัง ไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ ครอบครัวก็มีปัญหา ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเรียกขี้เหล้า เคยเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุรานับสิบครั้ง ถูกไล่ออกจากงานและที่เลวร้ายคือทำให้ที่นา 8 ไร่ของภรรยาหายไปกับขวดเหล้า จนกระทั่งได้เห็นโครงการและเข้าร่วม ช่วง 1-3 วันแรกยากมาก หงุดหงิด มือสั่น อยากหนี ไม่อยากเลิกเหล้า แต่กระบวนการทางธรรมทำให้รู้จักการใช้ชีวิต ยิ่งมีคนมาคอยให้กำลังใจทำให้เรามีพลังที่จะเลิกเหล้า และทุกวันนี้ไม่แตะเหล้าอีกเลย อยากฝากคนที่อยากดื่มหรือกำลังดื่มขอให้ลดน้อยลง แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นมาก ทุกคนทำได้ขอเพียงมีกำลังใจ และมุ่งมั่นที่จะเลิกเหล้าจริงๆ” นายอรัญ กล่าว


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ