มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่จำกัดสถานที่ ไม่จำกัดอายุ อยู่ที่ไหนก็ได้เรียน ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมาเรียนในห้องเรียน  40 ปีที่่ผ่านมา มีการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ โดยปี 2563 นี้ มีการพลิกโฉมการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ต่างไปจากเดิม รวมถึงเพื่อแก้วิกฤตินักศึกษาที่ลดลงในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

 

 

          ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดี มสธ. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2555 มีนักศึกษาใหม่ประมาณ 50,000 กว่าคน และลดลงมาจนในปัจจุบันมีนักศึกษาใหม่เพียง 30,000 กว่าคนเท่านั้น อัตราออกกลางคันเพิ่มขึ้น และการสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน มสธ.มากกว่า 2.7 ล้านคน แต่มีผู้สำเร็จการศึกษาเพียง 5 แสนกว่าคนเท่านั้น 
   

 

 

มสธ.พลิกโฉมการศึกษาทางไกลจัด3แผนการเรียนใหม่วัยทำงาน-สูงอายุ

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า

 

 

          ซึ่งการที่เด็กออกกลางคันถือเป็นความสูญเสีย และเมื่อพิจารณาการเกิดของเด็กน้อยลง พบว่า มสธ.มีเด็กที่จบจาก ม.6 มาเรียนเพียง 20% ผู้เรียนส่วนใหญ่มีงานทำอยู่แล้วและมาเรียน ทำให้มีการทำวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
  

 

 

มสธ.พลิกโฉมการศึกษาทางไกลจัด3แผนการเรียนใหม่วัยทำงาน-สูงอายุ

 

 

          "จากการศึกษาพบว่า นักศึกษา 65% หรือ 11,655 คน ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดสอบกลางภาค และกว่า 73.2% ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมพบปะระหว่างอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา จึงทำให้เกิดแผนการเรียนขึ้นใหม่ เพราะเดิม มสธ.มีเพียงแผนการเรียนแผนเดียว สอบเพียงครั้งเดียว และมสธ.ไม่มีรายวิชา แต่มีชุดวิชา โดยใน 1 ชุดวิชาจะมี 6 หน่วยกิต ซึ่งอาจจะเป็นสเต๊กจานใหญ่สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถรับประทานได้ครั้งเดียว” รักษาการอธิการบดี มสธ. กล่าว
    

 

มสธ.พลิกโฉมการศึกษาทางไกลจัด3แผนการเรียนใหม่วัยทำงาน-สูงอายุ

 

 

          จึงมีการปรับใหม่ให้มีแผนการศึกษาใหม่มี  3 แผน คือ แผน ก 1, แผน ก 2 ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนเป็นการแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือทำให้เรียนไม่หนักมากจนเกินไปและจะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้น ส่วนแผน ก 3 มีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (blended learning) ที่จะเน้นการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามและประเมินผลในการจัดเรียนการสอนทั้ง 3 แผนการศึกษาต่อไป


       

 

มสธ.พลิกโฉมการศึกษาทางไกลจัด3แผนการเรียนใหม่วัยทำงาน-สูงอายุ

 

          รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทางไกล ร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ Thai MOOC สื่อการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะของ E-learning MOOC มากขึ้น ซึ่งเป็นการสอนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน
   

          จัดหลักสูตร Non Degree เพิ่มขึ้น เพื่อขยายทางเลือกในการศึกษา โดยมุ่งเน้นกลุ่มวัยทำงานเพื่อ Reskill หรือ Upskill เพราะบางคนจบไปแล้วอาจจะทำงานไม่ได้ จบไม่ตรงสาขา หรือไม่มีทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้น คนกลุ่มนี้ก็สามารถมา Reskill หรือ Upskill ให้ตรงทักษะงานที่มี
   

 

มสธ.พลิกโฉมการศึกษาทางไกลจัด3แผนการเรียนใหม่วัยทำงาน-สูงอายุ

 

 

          “ใครๆ ก็สามารถเรียน มสธ.ได้ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสถานที่ ซึ่งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบของออนไลน์และมาเรียนกับอาจารย์ร่วมด้วยนั้นเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และนักศึกษารุ่นใหม่ ดังนั้นในส่วนของหลักสูตร Non degree มีการเพิ่มเติมในทักษะที่ตรงกับความต้องการของสังคม รวมทั้งยังมีหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย” ศ.ดร.ประสาท กล่าวทิ้งท้าย