นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2498 เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังคนสำคัญของชาติในอนาคต

 

สารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 จาก'รมว.ศึกษาฯ'

 

สารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 จาก'รมว.ศึกษาฯ'
 

     สารวันเด็กแห่งชาติจากนายกฯ

 

 

สารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 จาก'รมว.ศึกษาฯ'

คำขวัญวันเด็กจากนายกฯ
 

 

 

         อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของตน พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น พัฒนากระบวนการคิด และส่งเสริมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

        สำหรับวันเด็กชาติ ปี 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ความว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยกระทรวงศึกษาธิการขอร่วมส่งความสุขให้กับเด็กและเยาวชนไทยทุกคน พร้อมเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

 

        ทั้งการจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการ และการจัดงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งจะมีการแจกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 “เด็กไทยไปถึงฝัน” และของขวัญกว่า 100,000 ชิ้น

 

       นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ สารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในด้านทักษะความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆ

 

        "รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทางกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีหลักคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองต่อการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่าและความสุข"นายประเสริฐ กล่าว

       

 

         เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ท่องให้ขึ้นใจกับ “คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563” ซึ่งในปี 2563 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กปี2563  คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยเน้นว่าเด็กไทยยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องเทคโนโลยีและความเป็นพลเมืองไทยควบคู่กันไปด้วย


 

สารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 จาก'รมว.ศึกษาฯ'

        สารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

        สำหรับในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ภายใต้แนวคิด Wonderful Kids “สุดยอดเด็กไทย” เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี สามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง ได้แสดงออกถึงพลังความสามารถทั้งจากความคิด สติปัญญา และการลงมือทำร่วมกัน กิจกรรมวันเด็กในปีนี้ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่มากกว่า 100 บูธ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย โดยมีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เปิดงาน พร้อมด้วยศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง


         โดยแบ่งเป็นโซนกิจกรรม ออกเป็น 3 โซนหลัก

 

          โซนที่ 1 Citizen Kids : พลเมืองเด็กดี โซนกิจกรรมที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของเด็กไทยยุคใหม่ ที่มีความรัก ความสามัคคี และรู้จัก หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง

 

       โซนที่ 2 Digital Kids : เด็กยุคดิจิทัล โซนกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้

 

        โซนที่ 3 Environmental Kids : เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อมโซนกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

 

   ขอบคุณข้อมูล moe.go.th