เมื่อเร็วๆนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ มทร.อีสาน จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่10ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

 

ใต้ร่มราชมงคล น้อมนำแนวทางคนในชุมชนให้กินดีมีสุข

 

        โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดนิทรรศการและเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมสนองพระราขชดำริ ระหว่างวันที่29พฤศจิกายน ถึง5ธันวาคม2562ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง อ.หนองระเวียง จ.นครราชสีมา

 

 

ใต้ร่มราชมงคล น้อมนำแนวทางคนในชุมชนให้กินดีมีสุข

 

       ไฮไลท์สำคัญอย่างหนึ่งคือ นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล ซึ่งเป็นการรวมผลงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมและการจัดแสดงผลงานด้านยุทธศาสตร์9มทร. เพื่อขับเคลื่อนThailand 4.0 ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านแผนพัฒนากำลังคน การจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและเกษตรอาหาร การมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจดิจิตอล การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

      

 

 

          เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนด้านการกำหนดนโยบาย ได้เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มราชมงคล ในการมีบทบาทด้านการพัฒนาทรัพยากรไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ การถอดบทเรียน

 

 

ใต้ร่มราชมงคล น้อมนำแนวทางคนในชุมชนให้กินดีมีสุข

 

         และการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีรอบตัวอย่างยั่งยืน ซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง9แห่ง ได้นำผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านไทยมาร่วมจัดแสดงอย่างมากมาย กว่า40ผลงาน อาทิเช่น นวัตกรรมจากคราม ผลงานวิจัยด้านครีม และไหม นวัตกรรมไม้ดัด การจัดแสดงหุ่นฟาง และนวัตกรรมต่างๆ

 

 

ใต้ร่มราชมงคล น้อมนำแนวทางคนในชุมชนให้กินดีมีสุข

         ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวต่อว่า ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ“ทรัพยากรไทย :ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นนิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ เวทีเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ครั้งที่9ระหว่างวันที่30พฤศจิกายน จนถึง2ธันวาคม2562

 

 

ใต้ร่มราชมงคล น้อมนำแนวทางคนในชุมชนให้กินดีมีสุข

 

         การประชุมวิชาการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่30พฤศจิกายน จนถึง5ธันวาคม2562และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และการแสดงของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มาจากทั่วประเทศ ที่ร่วมทำการแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน

      

 

 

         รวมถึงการออกร้านจำหน่าย และการแสดงสินค้าOTOPและร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และหุ่นฟางแมวสีสวาด ความสูงกว่า10เมตร นามว่าเทาเทาในเทศกาลหุ่นฟางโคราช ซึ่ง มทร.อีสาน อยากให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและเอกชน ได้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรไทย ตระหนักถึงการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 

 

ใต้ร่มราชมงคล น้อมนำแนวทางคนในชุมชนให้กินดีมีสุข

        โดยนิทรรศการจัดขึ้นทั้งภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบ2เมษายน2558 และพื้นที่ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งงานนี้เป็นการเตรียมพร้อมจัดงานการประชุมทั้งระดับประเทศและโลก รวมถึงการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของ มทร.อีสาน ในอนาคตครับ

 

ใต้ร่มราชมงคล น้อมนำแนวทางคนในชุมชนให้กินดีมีสุข

 

      “นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล เป็น1นิทรรศการจัดแสดงผลงานที่เห็นได้ว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง9แห่ง ได้กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย และมีการนำระบบของการศึกษาเข้าไปช่วยพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้ทุกคนในชุมชนได้รู้จักการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้สืบต่อปุถุชนในรุ่นต่อไปครับ” ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

ใต้ร่มราชมงคล น้อมนำแนวทางคนในชุมชนให้กินดีมีสุข