royal coronation
11 ธันวาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ภาษาและทักษะชีวิตสิ่งจำเป็นต้องสอนตั้งแต่เด็ก 

4 ธันวาคม 2562 - 13:30 น.
การศึกษาปฐมวัย,ทักษณะ,อนุบาลเด่นหล้า
Shares :
เปิดอ่าน 170 ครั้ง

ภาษาและทักษะชีวิตสิ่งจำเป็นต้องสอนตั้งแต่เด็ก  โดย...  คุณภาพชีวิต [email protected]

 

 

 


          การศึกษาปฐมวัยในไทยมีแนวทางใหญ่ๆ อยู่ 2 แนวทางให้พ่อแม่ผู้ปกครองเลือกส่งลูกไปเรียน ได้แก่ แนววิชาการ และแนวบูรณาการ โดยแนววิชาการจะมุ่งเน้นเนื้อหาสาระต่างๆ เพื่อเตรียมเด็กสำหรับสอบเข้าในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในชั้นประถมปีที่ 1 ส่วนแนวบูรณาการ จะเน้นเรื่องเตรียมความพร้อม ทักษะชีวิตต่างๆ

 

 

          เด็กที่อยู่ในวัยอนุบาลนั้นจะเรียนรู้ได้ดีผ่านกิจกรรมการเล่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น พ่อแม่จึงต้องเลือกโรงเรียนที่มีครูดูแลได้ทั่วถึงและผู้สอนเรียนจบด้านเด็กปฐมวัยมาโดยตรง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามช่วงวัย เช่น ควรมีกิจกรรมให้เด็กได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมให้กล้ามเนื้อแข็งแรง มีความยืดหยุ่นและฝึกการทรงตัว 

 

 


    

          รวมทั้งมีการจัดการด้านโภชนาการที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเด็กควบคู่กันไปด้วยด้านที่ 2 คือ การเสริมสร้างพัฒนาการ ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษา กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และทักษะด้านสังคม เช่น การวางแผน การทำตามกฎ การแบ่งปัน รวมทั้งการเล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เป็นต้น 


          ฮัมมิ่งเบิร์ด” เปิด EYFS อังกฤษ
          พัฒนาศักยภาพคู่ทักษะสมองส่วน EF

          อารยา ทองใบ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮัมมิ่งเบิร์ด ย่านตลิ่งชัน ( Hummingbird International Kindergarten (HBIS)) เล่าว่าจากประสบการณ์การทำงานและการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์อย่างลึกซึ้งทำให้พบว่าช่วงพัฒนาการที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเปรียบเสมือนกับรากฐานของบ้าน หากฐานไม่มั่นคงแล้วทำอย่างไรบ้านก็ไม่มีทางแข็งแรง จึงได้นำหลักสูตร Early Years Foundation Stage (EYFS) จากประเทศอังกฤษ ที่เน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเล่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับเด็กวัยปฐมวัย มาใช้ควบคู่กับการมุ่งพัฒนาสมองส่วน EF (Executive Functions) ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยวินัยเชิงบวก ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮัมมิ่งเบิร์ดที่เปิดดำเนินการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

 

 

อารยา ทองใบ

 


  

          ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮัมมิ่งเบิร์ด เชื่อมั่นในศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดของเด็กทุกคน (Endless Possibilities) จึงเลือกสรรหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาตัวตนและศักยภาพของเด็กได้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของอารมณ์ที่มั่นคง ด้วยหลักสูตร Early Years Foundation Stage (EYFS) จากประเทศอังกฤษควบคู่กับการพัฒนาทักษะสมองส่วน Executive Functions (EF) คือ ความสามารถระดับสูงของสมองที่ใช้ในการควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทำ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย” โดยสมองส่วน EF นี้จะพัฒนาได้มากที่สุดในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 7 ปี
   

          ทั้งนี้งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าการพัฒนาและการทำงานของสมองส่วน EF มีผลต่อความสำเร็จในชีวิตทั้งการงาน การเรียนและการใช้ชีวิต โดยมีการจัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด “101s เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก” (101s Positive Discipline) ซึ่งเป็นวิธีการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง เน้นการจัดประสบการณ์และสื่อสารกับเด็กเล็กที่ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมเพื่อกระตุ้นพัฒนาการสมองด้านกระบวนการคิดและการปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสม เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล อายุ 18 เดือน ถึง 5 ปี ศึกษาข้อมูลได้ที่ www.hummingbird.ac.th

 

 

 


          เด่นหล้าเปิด3ภาษาสนองพ่อแม่4.0 
          อย่างไรก็ตามแนวโน้มด้านทักษะของเด็กในอนาคตและยุค 4.0 จะต้องเป็น Global Citizen ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้แบบนานาชาติ ทั้งนี้ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญประกอบ 4 Cs ดังนี้ 1.Communication ทักษะด้านการสื่อสารที่ดี เป็นการสื่อสารได้หลากหลายภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารในระดับโลก 2.Collaboration การทำงานเป็นทีมได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การเข้าสังคม 3.Critical thinking การคิดเชิงวิพากษ์ โดยสามารถใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับปัญหาได้เป็นอย่างดีและ 4.Creativity คือต้องมีการคิดสร้างสรรค์ 
    

          โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม จึงเปิดหลักสูตร English Programme (EP) 3 ภาษา ผสมผสานระหว่าง ไทย อเมริกา และอังกฤษ นำข้อดีของแต่ละหลักสูตรมารวมกันจึงเกิดเป็น Denla Primary School (DLPS)  มีความเข้มข้นด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี เน้นการลงมือปฏิบัติการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ควบคู่กับการเรียนเชิงทฤษฎี เข้าใจในสิ่งที่เรียน มีองค์ความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต

 


    

          เต็มยศ ปาลเดชพงศ์  กรรมการบริหารโรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม 3 ภาษา (Denla Primary School :DLPS) อธิบายว่า นอกเหนือจากวิชาการแล้วโรงเรียนยังเชื่อว่าทักษะในอนาคต หรือ 21st Century Skill sมีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังแก่นักเรียนตั้งแต่ยังเล็ก โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม จึงมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ
  

 

 

เต็มยศ ปาลเดชพงศ์

 

          โดยมีการจัดเตรียมวิชา Essential Skills ซึ่งประกอบไปด้วย การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การทำงานร่วมกับผู้อื่นและความเป็นผู้นำ (Collaboration and Leading by Influence) การปรับตัวและความคล่องแคล่วว่องไว (Agility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการ (Initiative and Entrepreneurialism) การสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ (Good Oral and Written Communication) การเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Accessing and Analyzing Information) และความไฝ่รู้และจินตนาการ (Curiosity and Imagination)


          สำหรับเด็กที่เรียนหากเรียนจบสามารถเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศได้ แต่หากเป็นหลักสูตรนานาชาติทางเลือกอาจจะต้องไปเรียนต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้นการเลือกเรียนในหลักสูตร EP เหมาะแก่เด็กไทยที่ยังได้ทักษะภาษาอังกฤษและการผสมผสานกับวิชาการด้วย สำหรับหลักสูตรEPของโรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถมเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่าง ไทยอเมริกา และอังกฤษ โดยนำข้อดีของแต่ละหลักสูตรมารวมกันนั่นเอง

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ