การประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ “One Young World Summit 2019” ระหว่าง 22-25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จะมีผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,000 คน จากทั่วทุกมุมโลก โดยในการประชุมทุกครั้งจะได้รับเกียรติจากผู้นำระดับโลก อาทิ ศ.มูฮัมหมัด ยูนูส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลากสาขาอาชีพ ที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำเยาวชนจากทั่วโลก 

 

 

          ปัจจุบันมีเครือข่ายผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้จำนวนกว่า 10,000 คนทั่วโลก และมีผู้คนมากกว่า 17.5 ล้านคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากโครงการที่ดำเนินงานโดยทูตเยาวชน One Young World  ประเด็นในการประชุมปีนี้ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ที่เป็นปัญหาระดับโลกรวม 5 ด้าน ได้แก่ 1.การศึกษา (Education) : อนาคตของการเรียนรู้ ต้องถูกจินตนาการใหม่หรือไม่ 2.สุขภาพของโลก (Planetary Health) : การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโลกอย่างไร 3.เสรีภาพของการสื่อสาร (Media Freedom) : เราจะปกป้องความจริงได้อย่างไร 4.การบรรเทาความยากจน (Poverty Alleviation) : นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 5.อนาคตแห่งสันติภาพ (Peaceful Future) : ในโลกที่มีการแบ่งแยก เราจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร

 

 

หนุนคนรุ่นใหม่ประชุมผู้นำเยาวชนโลก

 


          ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนให้ผู้นำเยาวชนไทยได้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ที่เป็นระดับโลก บนเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปีนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “IGNITE FUTURE LEADERS” หรือ “จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต” ซึ่งคัดเลือกจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ และเปิดรับจากภายนอกองค์กรด้วยรวมจำนวน 21 คน โดยมีการพิจารณาและคัดเลือกอย่างเข้มข้นเพื่อให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมประชุม

           สำหรับตัวแทนผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ประเทศไทยที่ไปร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ “ณัฐพล ปุณฑวชิรพันธ์” จากบริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด  อายุ 25 ปี จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความสนใจประเด็นการศึกษา เคยทำกิจกรรมสมัยอยู่ชมรมจุฬาสู่ชุมชน ออกค่ายพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ได้พบเห็นความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในสังคมไทย เพราะยังมีเด็กไทยจำนวนมากขาดโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถแต่ขาดโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพนั้นออกมา จึงเกิดแรงบันดาลใจต้องการมีส่วนช่วยให้เด็กๆ ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะการสอนให้เด็กเกิด growth mindset เกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง เกิดแรงบันดาลใจว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้

 

 

หนุนคนรุ่นใหม่ประชุมผู้นำเยาวชนโลก

ณัฐพล ปุณฑวชิรพันธ์

 


          เขาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ซึ่งจัดทำโครงการ Saturday School หรือโรงเรียนวันเสาร์ ซึ่งก่อตั้งด้วยแนวคิดว่าเด็กจะพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อได้เรียนในสิ่งที่สนใจ โดยได้เข้าไปช่วยสอนให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการถ่ายรูป และสอดแทรกเรื่อง Design Thinking เพื่อให้เด็กๆ ได้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน


          ร่วมกับ TEDxBangkok จัดทำโครงการ TED Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วกรุงเทพฯ จำนวน 50 โรงเรียน เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่ปลอดภัยที่รับฟังความคิดและพวกเขาสามารถแสดงออกถึงความสามารถส่วนตัวได้ เช่น เด็กบางคนอาจจะเรียนไม่เก่ง แต่ร้องเพลงแร็พเก่ง นี่ก็ถือเป็นทักษะความสามารถอย่างหนึ่งที่เขาสามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมได้

 

 

 

หนุนคนรุ่นใหม่ประชุมผู้นำเยาวชนโลก

 


          ทั้งหมดนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจที่เข้ามาร่วมในโครงการซีพีสานฝันปันโอกาสสู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2019 โดยคาดหวังว่า จะสามารถนำทั้งบทเรียนความสำเร็จ และความล้มเหลวเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้กับสิ่งที่ทำอยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 

 

หนุนคนรุ่นใหม่ประชุมผู้นำเยาวชนโลก

ธีร์ธวัช เกตุผ่อง


          นอกจากนี้่ยังมี "ธีร์ธวัช เกตุผ่อง" จากกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ อายุ 27 ปี จบปริญญาโทด้านโลจิสติกส์ จากมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ ประเทศอังกฤษ มีความสนใจในประเด็นการบรรเทาความยากจน เขามองว่าสาเหตุของความยากจนจากการศึกษาจะพบว่าปัจจัยหลักๆ มี 3 เรื่อง


          คือ 1.การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2.ความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพ และ 3.ความสามารถในการที่จะเข้าถึงแหล่งทุนในการแก้ปัญหาความยากจนนั้นต้องแก้ไขไปพร้อมกับการพัฒนาสังคม โดยเริ่มจากการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ให้การศึกษาสามารถลงไปถึงคนในระดับรากหญ้า สามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้วยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย หรืออินเทอร์เน็ต ในการทำให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพได้

 

หนุนคนรุ่นใหม่ประชุมผู้นำเยาวชนโลก

 


          "ในเวที OYW เป็นเวทีที่รวมคนรุ่นใหม่กว่า 2 พันคนทั่วโลก ซึ่งก็มีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว กำลังพัฒนา หรือว่าด้อยพัฒนา ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีนโยบายในการแก้ปัญหาที่ต่างกันออกไป การได้เข้าไปร่วมในเวทีนี้ทำให้ได้เห็นนโยบายด้านความยากจนต่างๆ ได้โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการต่างๆ กับคนอื่นๆ เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดความเป็นไปได้เพื่อหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาความยากจนในประเทศของเรา” ธีร์ธวัช อธิบาย

 

 

 

หนุนคนรุ่นใหม่ประชุมผู้นำเยาวชนโลก

ศุภชัย เจียรวนนท์

 

 


          ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ ซีพี กล่าวว่า หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำ คือ “การสร้างความเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้สังคมดีขึ้น ผู้นำที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จะต้องมีพื้นฐานของความรัก (Passion) และต้องมีความรู้สึกได้ถึงทุกข์สุขของผู้อื่นเสมือนเป็นตัวเรา (Compassion) 


          อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่เรื่องง่าย มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวเพราะความสำเร็จและความล้มเหลวเปรียบเหมือนเหรียญ 2 ด้านที่อยู่คู่กัน จะต้องสำรวจให้ได้ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เรามีพลังไปสู่ความสำเร็จ และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เราหยุดหรือท้อแท้ ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

   

 

หนุนคนรุ่นใหม่ประชุมผู้นำเยาวชนโลก