ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานและมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหาร สป.อว. (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ร่วมกับ รมว.อว. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) เมื่อเร็วๆ นี้

 

         ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นำเสนอข้อมูลในภาพรวมของ สป.อว. (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ในที่ประชุมว่า โครงสร้างเดิมแบ่งเป็น 9 สำนัก 4 หน่วยงานในกำกับ มีภารกิจหลักตามโครงสร้างรวมทั้งหมด 13 ภารกิจหลัก ได้แก่

 

 

               ดันมหาวิทยาลัยสู่ Market Base สนองตลาดยึดปชช.เป็นตัวตั้ง

 

         ยุทธศาสตร์อุดมศึกษา การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน ยุทธศาสตร์ต่างประเทศ การพัฒนาและติดตามมาตรฐานและคุณภาพการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลอุดมศึกษา การบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา กฎหมาย/การเสนอขอโปรดเกล้าฯ การส่งเสริมดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

 

         รวมถึงการพัฒนาเครือข่าย Cooperative and Work Integrated Education เลขานุการของ กกอ. กพอ. และ Back office โดยมีโครงการและงานสำคัญที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการ Thai MOOC การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx Credit Bank การปรับปรุงเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการอาสาประชารัฐ การปลดล็อก มอ. และตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น

 

 

               ดันมหาวิทยาลัยสู่ Market Base สนองตลาดยึดปชช.เป็นตัวตั้ง

 

        จากนั้น ผู้อำนวยการและผู้แทนสำนัก/หน่วยงาน ได้ชี้แจงบทบาท ภารกิจ หน้าที่การดำเนินงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละสำนักให้ที่ประชุมรับทราบ

 

  

          จากนั้น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มอบนโยบายให้แก่ที่ประชุม โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไป เรากำลังดูแลในสิ่งที่กำลังเป็น แต่ยังไม่ได้ดูแลในสิ่งที่ควรจะเป็นในอนาคต เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่ามหาวิทยาลัย ในอนาคตการอุดมศึกษาหน้าตาจะเป็นอย่างไร ใช้ภาพในอนาคตเป็นตัวตั้ง

 

        "ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะต้องเป็น Market Base โดยใช้ความต้องการของตลาดหรือประชาชนเป็นตัวตั้ง โจทย์ที่สำคัญคือเราจะทันโลกในศตวรรษที่ 21 มองเห็นภาพของโลกในอนาคตอย่างไร โครงสร้างของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ตอบโจทย์ประเทศ ในอนาคตเราจะใช้กลไกของงบประมาณ นโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางของการอุดมศึกษา" ดร.สุวิทย์  กล่าว

 

 

ดันมหาวิทยาลัยสู่ Market Base สนองตลาดยึดปชช.เป็นตัวตั้ง

         

          ดร.สุวิทย์  กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีอิสรภาพแต่ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ หน้าที่ของเราในอนาคตคือการเพิ่มขีดความสามารถให้มหาวิทยาลัยไม่ใช่การไปควบคุม แต่จะต้องเข้มงวดในเรื่องมาตรฐานมากขึ้น บทบาทของมหาวิทยาลัย บทบาทของเราต้องเปลี่ยน การควบคุมของเราจะควบคุมในเชิงที่ไม่ให้มหาวิทยาลัยเป็นภัยต่อสังคม มาตรฐานจะต้องเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ไปส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน

 

 

                             ดันมหาวิทยาลัยสู่ Market Base สนองตลาดยึดปชช.เป็นตัวตั้ง

 

          "มาตรฐานมหาวิทยาลัย ต้องเป็นมาตรฐานที่ต้องตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยไม่ใช่นิสิต นักศึกษาเพื่อผลิตออกมาเป็นบัณฑิตเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีกลุ่มของแรงงานที่อยู่ในระบบอีก 40 ล้านคน ที่จะต้องถูก reskill upskill รวมถึงคนสูงวัยที่จะต้องมีการเรียนรู้และการศึกษาสำหรับคนสูงวัย นี่คือสิ่งที่อยากให้เตรียมพร้อมรับกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป เรากำลังเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้กระทรวงใหม่ ผ่านภารกิจสำคัญคือการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่สร้างนวัตกรรม”  ดร.สุวิทย์ กล่าว