ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์  รองหน้าหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พฟชร.) ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวในการร่วมประชุมกับอธิบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆนี้ว่า

   

         ในประเด็นการยกระดับการดำเนินงานไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area-based University)ในความเป็นจริง มรภ. เองก็มีบทบาทที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วหัว

 

           "แต่สิ่งสำคัญที่กระทรวงฯ ได้เน้นย้ำให้ มรภ.ต้องหารือและร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนเพิ่มเติมคือทำอย่างไรที่จะทำให้ มรภ. เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่จะช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนครับ"ดร.สุวิทย์ กล่าว 

 

          ดร.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า กระทรวงฯ มองว่า มรภ. จะต้องมุ่งพัฒนาใน 3 เรื่องสำคัญครับ1.ผลิตกำลังคน ซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการพัฒนาครูให้สอดรับกับศตวรรษที่ 21  2.สร้างผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3.การผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (Sustainable Development Goals) 

 

         "การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการเชื่อมโยงนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาล ลงมาสู่การพัฒนาท้องถิ่น (Local Economy) อันจะนำมาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดความยากจนในพื้นที่ต่างๆ ต่อไปครับ"ดร.สุวิทย์  กล่าวในที่สุด