นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัดศธ.) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.) และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เลขาธิการ กอศ.) เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

            1. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

            2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 

เดอะตั้น ตั้งรก.3บิ๊กศธ.เจ้าของวลี พระเจ้าใส่ซองนั่งปลัดศธ.

           “ผมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้บริหารทั้ง 3 คน รักษาราชการในตำแหน่งที่ได้เสนอไป เพื่อทำหน้าที่เสมือนตัวจริง”นายณัฏฐพล กล่าว

 

 

เดอะตั้น ตั้งรก.3บิ๊กศธ.เจ้าของวลี พระเจ้าใส่ซองนั่งปลัดศธ.                                         นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทน นายการุณ สกุลประดิษฐ์  ส่วน นายอำนาจ วิชยานุวัติ  รักษาราชการแทนตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เช่นเดียวกับ  นายณรงค์ แผ้วพลสง  รักษาราชการแทนตำอหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน  ดร.ุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกอศ. ซึ่งผู้บริหารระดับสูง ทั้ง 3 คน ่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

           

  

 

เดอะตั้น ตั้งรก.3บิ๊กศธ.เจ้าของวลี พระเจ้าใส่ซองนั่งปลัดศธ.                                        นายอำนาจ วิชยานุวัติ         

 

เดอะตั้น ตั้งรก.3บิ๊กศธ.เจ้าของวลี พระเจ้าใส่ซองนั่งปลัดศธ.                                                นายณรงค์ แผ้วพลสง                                     

 

         เดอะตั้น ตั้งรก.3บิ๊กศธ.เจ้าของวลี พระเจ้าใส่ซองนั่งปลัดศธ.                                           นายประเสริฐ บุญเรือง

         สำหรับ นายประเสริฐ บุญเรือง จัดได้ว่าเป็นผู้บริหารระดับสูง มากด้วยความรู้ ความสามารถ ใจกว้าง รักลูกน้อง จัดอยู่ในกลุ่มผู้บริหารขาลุย ไม่ชอบนั่งห้องแอร์ มีผลงานโดดเด่นในทุกจุดที่มีโอกาสเข้าไปบริหาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  อย่างเมื่อครั้งรั้งเก้าอี้เลขาธิการกศน. ช่วยยกระดับของผู้ด้อยโอกาส การศึกษาคนชายขอบ เติมเต็มความรู้ให้ประชาชนสู่การมีการทำ ผ่านหลักสูตรระยะสั้นกว่า 108 หลักสูตร เป็นเจ้าของวลีเด็ด "ทุกตำแห่งทีไ่ด้มาเพราะพระเจ้าใส่ซอง"