เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้นำศาสนาอิสลาม ร่วมกันเปิดห้องละหมาด ที่มีความสวยงามมีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับปฏิบัติศาสนกิจของนักศึกษาอิสลาม ณ ห้องละหมาด ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

           ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ การใช้ชีวิตอยู่อาศัยร่วมกันทุกศาสนาอย่างสันติสุข สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามนั้น การละหมาดถือเป็นหนึ่งในศาสนากิจที่พึงกระทำทุกวัน เพื่อแสดงถึงความเคารพสักการะ ความขอบคุณ และความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า การปรับปรุงสถานที่ห้องละหมาดแห่งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากร พี่น้องมุสลิมได้ใช้ปฏิบัติศาสนกิจ รองรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนการพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามในโอกาสสำคัญต่างๆได้อย่างพร้อมเพียงและสะดวกมากขึ้น

 

ศ.ดร.วิจิตร  เปิดห้องละหมาด ม.วลัยลักษณ์ เริดหรูมาตรฐานสากล

 

ศ.ดร.วิจิตร  เปิดห้องละหมาด ม.วลัยลักษณ์ เริดหรูมาตรฐานสากล

 

           อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษามุสลิม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม และศาสนา และมีนักศึกษามุสลิมให้ความสนใจเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษามุสลิมจำนวน 1,400 คน และในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงห้องละหมาดให้มีความกว้างขวาง สวยงาม และมีมาตรฐานในระดับสากล

 

 

 

          ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษามุสลิม กล่าวอีกว่า เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของบุคลากร นักศึกษามุสลิมใช้ปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การละหมาดในระหว่างวัน 5 เวลา การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดตะรอเวียฮในเดือนรอมฎอน การละหมาดในวันตรุษอีดิลฟิตรี และ วันตรุษอีดิลอัฎฮา เป็นต้น ตลอดจนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศาสนาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป

 

 

ศ.ดร.วิจิตร  เปิดห้องละหมาด ม.วลัยลักษณ์ เริดหรูมาตรฐานสากล

 

ศ.ดร.วิจิตร  เปิดห้องละหมาด ม.วลัยลักษณ์ เริดหรูมาตรฐานสากล

 

ศ.ดร.วิจิตร  เปิดห้องละหมาด ม.วลัยลักษณ์ เริดหรูมาตรฐานสากล

 

ศ.ดร.วิจิตร  เปิดห้องละหมาด ม.วลัยลักษณ์ เริดหรูมาตรฐานสากล

 

           “นับได้ว่าการปรับปรุงห้องละหมาด นับเป็นภาพพิธีกรรมที่งดงาม ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงการร่วมอยู่กันอย่างสันติสุข ทั้งนี้ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังสนับสนุนการจัดสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจในหลายพื้นที่เช่น สถานที่ละหมาด ณ อาคารเรียนรวมต่างๆ และภายในอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือห้องสมุด ตลอดจนห้องละหมาดรวมสำหรับการประกอบศาสนกิจในวันสำคัญต่างๆด้วย” อาจารย์ฮุชเซ็น กล่าว