คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ตลาดวาดฝัน สร้างอาชีพ ช่วยเด็กไทยก้าวข้ามความจน

6 กันยายน 2562 - 13:22 น.
ตลาดวาดฝัน,ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ,อาชีพ,ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
คิดโซน (ของ) วัยทีน

Shares :
เปิดอ่าน 788 ครั้ง

โดย... -ชุลีพร อร่ามเนตร[email protected]


 

 

 

          เด็กทุกคนล้วนมีความฝัน..แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้ทำตามความฝันของตนเอง “ตลาดวาดฝัน” อีกหนึ่งกิจกรรมจุดประกายความฝันของเหล่าน้องๆ โดยเฉพาะเด็กยากจนพิเศษในโรงเรียนจากพื้นที่ต่างๆ ได้เข้ารับเงินอุดหนุนพร้อมส่งเสริมศักยภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้

 

 

          เครือข่ายตลาดวาดฝัน โครงการของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนทุนเสมอภาคสามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมี 107 โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วม

 

 

 


          ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวเป็นประธานเปิดโครงการตลาดวาดฝัน ส่งต่อรอยยิ้ม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ นักเรียนทุนเสมอภาค ที่โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จ.ปทุมธานี ซึ่งมีผลงานนักเรียนจาก 15 โรงเรียนร่วมจัดแสดง ว่าโครงการดังกล่าวทำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาไทย โดยเฉพาะการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกิจกรรมที่จับต้องได้ เป็นแบบอย่างให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำไปปฏิบัติ ให้ศธ.นำข้อมูลไปวางแผนจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือโอกาสทางการศึกษาเด็กยากจนในอนาคต ซึ่ง ศธ.มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา มุ่งสร้างความเท่าเทียมตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นความมุ่งมั่นและจุดยืนของศธ.ที่จะทำให้เห็นผลในเวลาอันรวดเร็ว

 

 

 

 


          “ทุกกิจกรรมของเด็กๆ ที่นำมาเผยแพร่ครั้งนี้จะนำไปผลักดันในการสร้างความเสมอภาคการศึกษา เพราะสุดท้ายการศึกษาต้องทำให้ทุกคนพัฒนาสู่งานอาชีพที่มั่นคง ไม่ได้เป็นการศึกษาเพื่อให้คนกลับไปนั่งที่บ้านหรือเล่นเกม นักเรียนทุกคนต้องมีความมุ่งมั่น มีอาชีพการงานที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งศธ.จะนำเอาข้อมูลของทั้งประเทศมาวิเคราะห์เพื่อดูแลนักเรียนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะนักเรียนที่มีสถานะยากจนหรือยากจนพิเศษที่มีมากกว่า 1.8 ล้านคน หรือ 25% เพื่อพัฒนาให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม”
          งบประมาณที่กองทุนกสศ.ได้รับ อาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนของเด็กที่ต้องได้รับการดูแล รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า กองทุนนี้ช่วยเด็กยากจนพิเศษที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ำกว่า 1,250 บาท ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ความยากจน และเมื่อดูรายได้ต่อเดือนก็ไม่สามารถส่งเสริมให้ลูกหลานเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการวันนี้จะเป็นตัวผลักดันแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่ง ครูทุกคนมีโอกาสช่วยเหลือประเทศให้การศึกษาที่เท่าเทียมแก่เด็กได้ ยิ่งในขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย เด็กตอนนี้ต้องรับผิดชอบดูแล หากเด็กทุกคนได้รับโอกาส เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถ มีอาชีพก็จะสามารถช่วยขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้

 

 

 

 


          “หลายคนอาจมองว่าการศึกษาไทยมีปัญหาอย่างมาก แต่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นโอกาสที่จะเป็นผู้นำด้านการศึกษาได้หากทุกภาคส่วนร่วมกัน ตั้งแต่สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู พี่น้องในชุมชน กองทุนกสศ. ไปจนถึงภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำ จึงอยากให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณจะต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดว่างบที่ให้ไปเด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่แท้จริงหรือไม่ หลังจากนี้จะขอให้สพฐ.นำโครงการการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่กองทุนกสศ.ดำเนินการอยู่ไปต่อยอดขยายครอบคลุมให้มากขึ้น” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว


          สำหรับโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข จัดสรรแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ มอบให้นักเรียน ทั้งค่าเดินทาง ค่าครองชีพ และมอบให้โรงเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ต่อยอดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศธ.

 

 

 

 


          ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร กสศ. กล่าวว่า ตลาดวาดฝันได้เสนอตัวอย่างโครงการทักษะอาชีพที่เป็นการต่อยอดจากข้อมูลทั้งด้านวิชาการและด้านต่างๆ ดังนั้น ถือเป็นโอกาสดีที่ รมว.ศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมงาน เพราะศธ.มีกลไกกว้างขวาง สามารถขยายผลได้มากขึ้น เนื่องจากโจทย์ที่ทำค่อนข้างใหญ่ คือการช่วยลดอุปสรรคการศึกษาที่อาจทำให้เด็กต้องออกจากระบบการศึกษา ซึ่งเงินอุดหนุน ทุนการศึกษาที่มอบให้เด็กนั้น เป็นการให้โรงเรียนได้จัดโปรแกรมส่งเสริมทักษะอาชีพ เพราะการจะทำแบบสงเคราะห์อย่างเดียวไม่ยั่งยืน จำเป็นต้องส่งเสริมให้เด็กมีทักษะอาชีพ เมื่อจบการศึกษาจะได้มีอาชีพ เป็นหนทางที่จะฝ่าวงล้อมความยากจนข้ามรุ่นไปได้


          ความยากจนส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า โครงการทุนเสมอภาคได้เริ่มมาปีกว่าแล้ว ซึ่งมีการสนับสนุนเด็กยากจนพิเศษ 7 แสนคน ครอบคลุม 9 พันกว่าโรงเรียน นอกจากนั้นมีการพัฒนาครูทั่วประเทศประมาณ 4 แสนคน และกองทุน กสศ. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความแม่นยำ ซึ่งกองทุนเสมอภาคที่ กสศ.ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลได้งบประมาณไม่มาก ตลาดวาดฝันจึงเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและการส่งเสริมทักษะอาชีพนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้หลากหลายรูปแบบ 

 

 

 

 


          คำนึง ดิษฐโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนอก จ.ปัตตานี กล่าวว่า ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจน พ่อแม่มีรายได้น้อย บางคนก็มาจากครอบครัวแตกแยก นอกจากการสอนด้านวิชาการให้แก่เด็กๆ แล้วต้องสอนทักษะด้านอาชีพด้วย เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนพยายามฝึกทักษะอาชีพแก่เด็ก แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดและไม่มีครูผู้สอน ซึ่งเมื่อโรงเรียนได้เข้าร่วมเครือข่ายกองทุน กสศ. ทำให้ได้รับเงินอุดหนุน ขณะเดียวกันครูผู้สอนก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้การทำขนมผ่านยูทูบจึงนำมาสอนเด็กๆ กลายเป็นกิจกรรมห้องขนมสำหรับเด็ก ที่นอกจากจะช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การกล้าแสดงออก และการอ่านออกเขียนได้แล้ว ยังทำให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนและมีทักษะอาชีพที่ติดตัวไปทำงานในอนาคตได้ด้วย

 

 

 

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

 


          ต้นแบบโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค
          -ขนมเบเกอรี่ เค้กหน้านิ่ม โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จ.ปทุมธานี
          -ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มชนเผ่า โรงเรียนโชติคุณะเกษม บ้านเมืองงาม จ.เชียงใหม่
          -ขนมบ้านนอก เค้กกล้วยหอมธัญพืช โรงเรียนบ้านนอก จ.ปัตตานี
          - ชาใบหม่อน ข้าวเกรียบใบหม่อน โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม จ.กาญจนบุรี
          - ชาใบเมี่ยง โรงเรียนสกาดพัฒนา จ.น่าน
          - ขนมโดนัทสูตรสมุนไพร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 จ.อุตรดิตถ์
          -ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าภูฏาน/เห็ดทอด โรงเรียนบ้านบ่อพระ จ.สุราษฎร์ธานี
          -ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ เห็นขอนขาว โรงเรียนผาสุกประชานุกูล จ.อุดรธานี
          -ชาสมุนไพรหายาก โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา จ.ขอนแก่น
          -น้ำยาล้างจาน พับผ้ารูปสัตว์ โรงเรียนบ้านเนินรัก จ.เพชรบุรี
          - ปลูกผักพืชเกษตรโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
          -กาแฟ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีเชียงราย จ.เชียงราย
          -ตำแซบอีสาน ขนมไทย โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา จ.สุรินทร์
          -การทำผ้าปักม้ง โรงเรียนแม่ตะละวิทยา จ.เชียงราย
          -หมูห่อใบชา โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร จ.เชียงราย
          ที่มา:กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ