royal coronation
27 มกราคม 2563
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ปรับโฉมหลักสูตรอาชีวะก้าวสู่เด็กช่างยุคดิจิทัล

26 กรกฎาคม 2562 - 12:45 น.
ปรับโฉมหลักสูตรอาชีวะ,เด็กช่างยุคดิจิทัล
Shares :
เปิดอ่าน 2,570 ครั้ง

โดย...  -ชุลีพร อร่ามเนตร[email protected]

 

 

          “การพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงาน ไม่ใช่เพียงการผลิตตามตำรา บทเรียน หรือประสบการณ์ของครูผู้สอนเท่านั้น แต่ต้องทำให้มีสมรรถนะ ทักษะตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษามาตลอด โดยเฉพาะปี 2561 ที่ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ยกเครื่องหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพื่อผลิตบัณฑิตอาชีวะที่มีทักษะศตวรรษที่ 21 ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ อุตสาหกรรมของประเทศ

 

 

 

 

          จุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมอันนำไปสู่การยกระดับเด็กช่างยุคดิจิทัลนั้น ทาง สอศ.ได้เพิ่มจำนวนคณะอนุกรรมการฯ เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือ อ.กรอ.อศ. จากเดิมที่มีเพียง 33 กลุ่ม เป็น 36 กลุ่ม โดยเพิ่มกลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินและกลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีทักษะ Hard Skill Soft Skill และ 10 ทักษะตลาดงานทั่วโลกที่ต้องการในปี 2020 ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ กลุ่มอาชีพเป็นไปตามความต้องการและทิศทางของประเทศ

 

 

 

 


          ผู้เรียนมีทักษะตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
          บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาอาชีวะได้พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตอาชีวะให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีทักษะ สมรรถนะตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ที่ไม่ใช่เพียงทำงานเป็น ปฏิบัติงานได้ แต่ต้องมีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไปและการสื่อสารเพื่ออาชีพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพ มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการทำงาน สามารถทำงานได้จริง พร้อมทำงานเป็นทีม มีความอดทน ที่สำคัญนอกจากเป็นคนเก่ง ทำงานเป็นแล้ว ต้องเป็นคนดี มีจิตอาสาร่วมด้วย

 

 

 

 


          “อาชีวะได้มีการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะตรงตามที่ต้องการ และตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งโครงการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานประกอบการ เพราะการพัฒนาเด็กยุคใหม่จะใช้บทเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องทำงานออกแบบหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนด้วย อาทิ ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดทวิภาคี ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีสถานศึกษาเข้าร่วม 429 แห่ง มีผู้เรียน 181,645 คน และมีสถานประกอบการ 49,379 คน หรือความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการพัฒนามาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาสู่สากล อย่าง หลักสูตรระบบราง แมคคาทรอนิกส์ หลักสูตร KOSEN และหลักสูตร BTEC รวมถึงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในต่างประเทศ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวะ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา โครงการที่ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เป็นต้น ซึ่งทุกโครงการล้วนเป็นการนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอาชีวะให้เป็นนักปฏิบัติ อาชีวะพรีเมียม”

 

 

 


          ปี62 พัฒนารายวิชา 10อุตสาหกรรม
          ในปี 2561 สอศ.ได้กำหนดความต้องการกำลังคน จากสถานประกอบการ 558 แห่ง มีความต้องการกำลังคนรวม 269,210 คน มีการพัฒนาหลักสูตร 68 สาขาวิชา 54 สาขางาน มีการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 328 แห่ง รวมจำนวน 920 คน และการพัฒนาครูในสถานศึกษา จำนวน 359 แห่ง รวมจำนวน 812 คน เป็นต้น และในปี 2562 นี้ เพื่อยกระดับภาคการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม


          บุญรักษ์ กล่าวต่อไปว่า ปี 2562 นี้ ทางสอศ.ได้สร้างความเข้าใจร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ประชาสัมพันธ์เพิ่มผู้เรียนและแนะแนวเส้นทางอาชีพ พัฒนารายวิชาใน 10 อุตสาหกรรมหลัก พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการ นักเรียนและนักศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ซึ่งขณะนี้ในหลายๆ ส่วนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลรูปธรรมที่ชัดเจน บัณฑิตอาชีวะมีศักยภาพและความพร้อม มีทักษะ สมรรถนะตรงกับที่สถานประกอบการต้องการอย่างแท้จริง

 

 

 

 


          สอศ.เสนอขอทุนให้แก่เด็กอาชีวะ 
          ทั้งนี้ สอศ.ได้มีการเสนอรับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในการแก้ไข พ.ร.บ.อาชีวศึกษา และการแก้ไขกฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ... รายละเอียดที่จะนำเสนอ คือ แก้ไข พ.ร.บ.อาชีวศึกษา มาตรา 9 วรรคหนึ่งนำเข้าสภาผู้แทนราษฎร (ครม.เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2562 และผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว) รวมถึงแก้ไขกฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ... นำเข้า ครม. นอกจากนั้นได้เสนอ ในเรื่องของทุนอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขอสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น แบ่งเป็น ระดับ ปวช. 135 ทุน 5 รุ่น 3 ชั้นปี ทุนละ 30,000 บาท รวมงบประมาณ 60,750,000 บาท และระดับ ปวส. 247 ทุน 5 รุ่น 2 ชั้นปี ทุนละ 40,000 บาท รวมงบประมาณ 98,800,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิน 159,550,000 บาท


          ทุนศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาขาดแคลนและสาขาเฉพาะทาง ซึ่งได้นำเสนอ ครม. เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเป็นทุนการศึกษาให้ครู อาจารย์ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และสาขาวิชาเฉพาะทาง ซึ่งปัจจุบัน สอศ.ได้เปิด สอนระดับปริญญาตรี แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 10 ทุน 10 สาขา 2 รุ่น จำนวน 100 ทุน ทุนละ 200,000 บาท รวมงบประมาณ 40,000,000 บาท (หลักสูตร 2 ปี) และระดับปริญญาเอก 10 ทุน 10 สาขา 1 รุ่น จำนวน 100 ทุน ทุนละ 630,000 บาท รวมงบประมาณ 63,000,000 บาท (หลักสูตร 3 ปี) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 103,000,000 บาท

 

 

 


          8 ทักษะที่เด็กอาชีวะยุคดิจิทัลต้องมี
          1.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้
          2.คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
          3.ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ 
          4.มีทักษะในการสื่อสารทั่วไปและสื่อสารเพื่ออาชีพ รวมถึงรู้เท่าทันสื่อ
          5.มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
          6.มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
          7.มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ
          8.มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย
          ที่มา:คมชัดลึก