royal coronation
27 มกราคม 2563
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ถอดบทเรียนกู้ภัย13หมูป่าผุด24 หลักสูตรกู้ชีพสากล

10 กรกฎาคม 2562 - 14:19 น.
ถอดบทเรียนกู้ภัย13หมูป่า,หลักสูตรกู้ชีพ
Shares :
เปิดอ่าน 1,777 ครั้ง

ถอดบทเรียนกู้ภัย13หมูป่าผุด24 หลักสูตรกู้ชีพสากล

 

 

 

          เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากภัยพิบัติต่างๆ หรืออุบัติเหตุ ได้รับความปลอดภัย  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพขึ้น โดยถอดบทเรียน “กู้ภัยอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย” ช่วยทีมหมูป่ามาเป็นบทเรียนด้วยการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

 


          รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะผู้จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ กล่าวว่า การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ นับเป็นภารกิจอันสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากภัยพิบัติต่างๆ อุบัติเหตุ ได้รับความปลอดภัย ทั้งผู้ประสบภัย และผู้ให้ความช่วยเหลือ ให้มีการขับเคลื่อนมาตรฐานอาชีพ สาขาบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานบุคคลที่มีสมรรถนะในอาชีพดังกล่าวให้มีความเป็นสากล


          โดยรายละเอียดการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ได้มีการศึกษาแนวทางจากต่างประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดี เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น เป็นต้นแบบ แล้วนำมาปรับให้สอดคล้องกับประเทศไทยเพื่อให้มีความเป็นสากลตามมาตรฐานที่ทั่วโลกถือปฏิบัติ


          สำหรับคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ 24 อาชีพ ประกอบด้วย อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP1) ชั้น 1–6 EMR EMT AEMT อาชีพนักบริหารงานกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 7) ชั้น 7 อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 8) ชั้น 8 อาชีพ นักกู้ภัย ชั้น 1-6 อาชีพ นักบริหารงานกู้ภัย ชั้น 7 อาชีพ นักบริหารงานกู้ภัย ชั้น 8 อาชีพ นักดับเพลิง ชั้น 1-6 อาชีพ นักบริหารงานดับเพลิง ชั้น 7 และอาชีพนักบริหารงานดับเพลิง ชั้น 8


          โดยหลักสูตรดังกล่าวจะมีการจัดทำเครื่องมือประเมินและทดลองเครื่องมือประเมินนักกู้ชีพชั้น 1 นักกู้ภัย ชั้น 4 และนักดับเพลิงชั้น 4 มีการทดสอบภาคทฤฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานเหตุ แจ้งเหตุ และประสานงาน การเข้าถึงเหตุการณ์ก่อนคนแรก first responder การให้ความช่วยเหลือขั้นต้น การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การฟื้นคืนชีพ ทีมกู้ชีพ อีอาร์ที เทคนิคการฟื้นคืนชีพ ซีพีอาร์ ให้ความช่วยเหลือกู้ภัยเบื้องต้นได้โดยใช้อุปกรณ์เบาชนิด เชือก มีด กรรไกร อุปกรณ์ยึดเหนี่ยว การให้ความช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในที่ลึกเช่นหุบเหว หลุม หรือภูเขาลึก โดยการใช้เชือกและรอก เปลให้ความช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลขั้นต้นให้แก่ผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเช่น ทำแผล ห้ามเลือด โดยใช้อุปกรณ์การปฐมพยาบาลขั้นต้น การคัดแยกผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่งต่อหน่วยแพทย์โดยคัดแยกตามระดับของการบาดเจ็บมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด


          รศ.ดร.เนตร์พัณณา กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการทดสอบภาคปฏิบัติสาขาอาชีพดับเพลิง ทดสอบการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยการใช้อุปกรณ์ผจญเพลิงได้อย่างถูกต้อง การสวมชุดป้องกันส่วนบุคคล (พีพีอี) ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ จัดตั้งทีมควบคุมและดับเพลิงพร้อมกำหนดหน้าที่ของนักดับเพลิงแต่ละคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ทีมงานปฏิบัติการดับเพลิงตามแนวทางของหัวหน้าทีมควบคุมและดับเพลิง พิจารณาคัดเลือกนักดับเพลิงที่มีความเชี่ยวชาญได้ตรงตามสถานการณ์และความรุนแรงของเพลิง กำหนดจำนวนนักดับเพลิงในการเข้าปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงได้เหมาะสมกับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นในที่เกิดเหตุก่อนปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิง ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานที่เกิดแหตุแต่ละสถานที่


          ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินเป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการกู้ชีพ กู้ภัย และดับเพลิง ที่มีประสบการณ์สูง อายุงานเฉลี่ย 15 ปี มีการฝึกอบรมและได้รับการรับรองในสาขาวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผลการทดสอบภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ผ่านมีระดับค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.98 และผลการทดสอบภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ผ่านเกินกว่าร้อยละ 80 จึงได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพให้ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลในอาชีพเป็นอย่างมาก นับเป็นนิมิตหมายอันดีต่อการเป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพในระดับสากลต่อไป