19 มิถุนายน 2562 ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) เปิดเผยว่า CIBA  เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) 

 

โดยเป็นหลักสูตรแนวใหม่ที่จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มวิชา (Module) เป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานที่จัดขึ้นมาใหม่ให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเน้นการสร้างนวัตกรที่สามารถไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือต่อยอดนวัตกรรมเดิม ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ โดยกลุ่มวิชาที่จัดขึ้นมาใหม่ ใน 3 โมดูล สำหรับนักศึกษาปี 1-2 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  กลุ่มวิชาดิจิทัล และกลุ่มวิชานวัตกรรม

 

ในแต่ละกลุ่มวิชานี้จะมีการเรียน 5 รายวิชาด้วยกัน ซึ่งแต่ละวิชาที่เรียนนั้นจะปลูกฝังให้นักศึกษามีความเป็นนวัตกร (Innovator) เพื่อไปสร้างนวัตกรรม (Innovation)  และหลังจากเรียนครบทั้ง 3 กลุ่มวิชานี้แล้ว เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 นักศึกษาสามารถจะเลือกวิชาเอกอะไรก็ได้ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น แฟชั่นดีไซน์ การท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน การตลาด การบัญชี การเงิน ฯลฯ

           

 

“ในกลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ ก็มีการผสมผสานระหว่าง การตลาด โลจิสติกส์  การจัดการองค์กร สตาร์อัพบิสิเนส ไฟแนนซ์และการลงทุน การบริหารจัดการ ขณะที่กลุ่มวิชาดิจิทัล จะมีการเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจ ซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมที่ไม่ยากนัก การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพารวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับธุรกิจดิจิทัล ส่วนกลุ่มวิชาสุดท้าย นักศึกษาจะได้ถอดรหัสสำหรับการเป็นนวัตกร  ฝึกการบริหารสมองสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเข้าถึงความรู้สึกของลูกค้า และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” ดร.ศิริเดชกล่าว 

 

คณบดีCIBA กล่าวด้วยว่า ในแต่ละโมดูลจะวัดทักษะของเด็กโดยการผ่านการทำโปรเจค เพื่อวัดว่า ความรู้ในการเรียนของนักศึกษาครอบคลุมศาสตร์ทุกศาสตร์ที่ได้เรียนมาหรือยัง CIBA ไม่เน้นการสอบ แต่จะเน้นการปฏิบัติมากกว่า ใช้ทักษะในการวัดผลมากกว่าการสอบ เพราะการสอบไม่ได้วัดทักษะทั้งหมดของเด็ก แต่ในโปรเจคที่ให้ทำจะวัดทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการคิดสร้างสรรค์รวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม  

 

 

หลักสูตร Business Innovation ปลูกฝังเรื่องการเรียนรู้ เน้นการสร้างนวัตกรให้คิดเก่งแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไป เศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้ก็สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้โดยเฉพาะยุค 5G ที่เทคโนโลยีมีความรวดเร็วมาก ดังนั้น หากเรายังสร้างนวัตกรรมเป็นชิ้นออกไป แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปนวัตกรรมชิ้นนั้นอาจไม่ตอบโจทย์แล้วก็ได้  ธุรกิจบัณฑิตย์เน้นให้เด็กที่จบออกไปจะต้องทำงานได้และสามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ๆให้กับองค์ได้ด้วย

 

ดร.ศิริเดช กล่าวอีกว่า CIBAยังมีความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความโดดเด่นและมีความเป็น International Startup  อาทิ  เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม โดยแต่ละประเทศจะร่วมมือกันตามความถนัดของแต่ละแห่ง เช่น นักศึกษาสนใจด้านความงาม ก็จะส่งไปเรียนที่เกาหลีใต้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็จะส่งไปที่ญี่ปุ่น แต่หากเด็กสนใจเรื่องแนวคิดทางตะวันตก เราก็มีความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรเลีย โดยจะเป็นการส่งนักศึกษาไปเรียนแบบให้ทุน เช่นกัน

 

 

“หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขานวัตกรรมธุรกิจ ลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะจัดให้สำหรับปริญญาโท แต่เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดขึ้นสำหรับปริญญาตรี ปีการศึกษานี้จะเปิดรับเฉพาะเด็กที่มี Passion เท่านั้น  เด็กที่อยากเป็นนวัตกรจริงๆ โดยมีเป้าหมายไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กไทย ยังรวมถึงเด็กต่างชาติด้วย เพราะหลักสูตรนี้ใช้ถึง 3 ภาษาด้วยกัน คือ ไทย จีน อังกฤษ เนื่องจากการสร้างนวัตกรที่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายจะช่วยให้นวัตกรออกแบบหรือคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตรงกับใจของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละทวีป ทั้งนี้ เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ เช่น จากจีนที่เด็กส่วนใหญ่จะมี Passion  อยากทำธุรกิจ” คณบดีCIBAกล่าว