7 เมษายน  2562ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)  เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของ  We are social ปี 2560 พบว่า ยอดการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยโดยเฉพาะ Facebook สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก  

 

                    ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมของตลาดดิจิทัลในประเทศไทยสูงกว่า 3 แสนล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของรายได้ของผู้ประกอบการด้านการบริการดิจิทัลในประเทศไทย ปี 2560 ราว 48,000 ล้านบาท และผลสำรวจของอีกหลายสถาบันที่บ่งชี้ถึงการเจริญเติบโตของตลาดดิจิทัลดังกล่าวนี้ ทำให้ความต้องการแรงงานกลุ่มสายงานดิจิทัลเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคดิจิทัล โดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับการตลาดยุคใหม่ ที่เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านดิจิทัลเพิ่มเติมจากแนวคิดและทฤษฎีการตลาดแบบดั้งเดิม 

 

                    ดร.พัทธนันท์  กล่าวด้วยว่า  สำหรับภาคการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะของนักศึกษาในปัจจุบันให้มีทักษะทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้พัฒนาตนเองและมีโอกาสในการได้งานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ในส่วนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA )ได้จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใน 7 ทักษะด้วยกัน อาทิ  1. ทักษะด้าน Big Data and Data Analytics  ใช้ในการวิเคราะห์ UX (User Experience) เพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง  

 

 

                    2.ทักษะด้าน Chatbot และ AI ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3.ทักษะด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง AR และ VR ช่วยในการนำเสนอสินค้าให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น  4.ทักษะด้านการวิเคราะห์ SEO (Search Engine Optimization) ถือเป็นทักษะสำคัญในการเพิ่มอัตราการเข้าถึงเว็บไซต์ของธุรกิจให้ติดอันดับต้นๆ ในค้นหาบนเว็บไซต์ Search Engine                   

 

                    5.ทักษะการวิเคราะห์ SEM (Search Engine Marketing) การเลือกคำที่จะโดนใจหรือตรงกับใจลูกค้า เพื่อใช้ในการค้นหาใน Web Browser ต่างๆ มากที่สุด 6. ทักษะในการเขียนข้อความหรือเนื้อหา (Content Marketing) ที่ตรงใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าคลิกเข้ามาเยี่ยมชมและจบที่การตัดสินใจซื้อ และ 7. ทักษะด้านออกแบบ UI (User Interface) ซึ่งเป็นทักษะที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคยกับการใช้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือ Application ต่างๆ ที่มีหลากหลายมากในปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกว่าเว็บไซต์ หรือ Application นั้น ๆ ใช้ง่ายและน่าเข้ามาใช้อย่างสม่ำเสมอ 

 

 

                    “จากการรายงานของ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2561 ระบุว่า กลุ่มสายงานดิจิทัล มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 61% เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานการตลาดแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีความต้องการแรงงานมากกว่า 4,800 ตำแหน่ง ในขณะที่ผู้สนใจสมัครงานในสายดังกล่าวเพียง 700 ตำแหน่งเท่านั้น ส่งผลให้ตลาดขาดแคลนตำแหน่งนี้ถึง 85%  จากความต้องการของตลาดแรงงานที่ยังคงมากในปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะด้านการตลาดดิจิทัล จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโจทย์สำคัญของภาคการศึกษา ในการออกแบบหลักสูตรเพื่อเติมบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานอุดช่องว่าง 85% ที่เหลือ” ดร.พัทธนันท์กล่าว 
 

                    นอกจากการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติแล้วมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)  และสถาบัน DPU X (ดีพียู เอ็กซ์) ยังได้ร่วมกันจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างทักษะทั้ง 7 ด้านดังกล่าว รวมทั้งหลักสูตร Sensory Impacts on Customer Behaviour อันเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าผ่าน Sensory marketing ให้กับทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการ Reskill หรือ Upskill รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่สนใจในการเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ เพื่อตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

 

 

                    ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนหรืออบรมในหลักสูตรต่างๆ  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0865515740 หรือ  Website: http://ciba.dpu.ac.th  หรือ[email protected]: http://line.me/ti/p/@dpuciba และ  IG : @dpuciba //.