เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) เข้าพบ อนุสันต์ เทียนทอง รองประธานกรรมการมูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อดีตอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และนางสาวอนัญญา อัดชู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

     

         ทั้งนี้การเข้าพบของผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก.และคณะเพื่อหารือและขอคำแนะนำการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ โดยความร่วมมือระหว่าง สถานีวิทยุ ม.ก. และเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการอบรมให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ทางสถานีวิทยุ ม.ก. จะนำประเด็นดังกล่าวฯ ไปนำเสนอแก่เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งต่อไป

              นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับสถานีวิทยุ ม.ก. ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต