ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดใจกับ “คมชัดลึกออนไลน์” ว่ากว่า 20 ปีที่ผ่านมาในการรับราชการ

         ตนเชื่อมั่นเรื่องสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานทุกงาน ทุกระดับและกับทุกคน รวมทั้งการพยายามสร้างความสามัคคีให้เกิดกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานทุกคนตั้งแต่ตอนเป็นหัวหน้าสาขาวิชาประมง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร 

 

 

 

 

      “ผมเชื่อว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือ การได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา การได้ใจผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบต่อการทำงานที่นำไปสู่การได้รับความไว้วางใจและความสำเร็จ”

 

 

 

      ถาม : เคล็ดลับการก้าวสู้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นต้องทำอย่างไรบ้าง

           ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมสนับสนุนให้บุคลากรทำผลงานวิจัยหรือคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์สังคม รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรแสดงความสามารถที่โดดเด่นในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการ

 

 

         และบูรณาการให้สามารถรองรับความต้องการของสังคมในทุกด้าน เช่น โครงการข้าวฮาง ปลาหมอไทย หมากเม่า คราม และหมอพื้นบ้าน ซึ่งเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครและของจังหวัดสกลนคร

 

 

 

       รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท เพื่อการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และฝึกประสบการณ์และการวิจัยของบุคลาการทางการแพทย์แผนไทย

 

       ถาม-ทำไมมีข้าราชการทุจริตคอรัปชั่นหลายกระทรวงมากขึ้น อะไรคือมูลเหตุ

         ผศ.ดร. โฆษิต กล่าวว่าการทุจริตในวงราชการได้แพร่หลายไปทั่ว จนกลายเป็นบ่อนทำลายโครงสร้างของสังคม อาทิเช่น การรับสินบน การเล่นพรรคพวก การรีดไถ การทุจริตโดยการเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของกลุ่มคนบางกลุ่ม

 

 

 

      "สิ่งเหล่านี้กลายเป็นหายนะ ที่ทำให้คนภายนอกมองระบบข้าราชการอย่างเสียหาย มูลเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการเห็นแก่ตัว หลงใหลอำนาจ วัตถุเงินทอง การเห็นแก่ประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ความต้องการความมั่นคั่ง ความโลภอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการฉ้อโกง การคอรัปชั่น" 

 

        แต่หารู้ไม่ว่า สิ่งเหล่านี้มันไม่ยั่งยืน เมื่อหมดอำนาจไป สิ่งเหล่านี้ก็ต้องหายไปด้วย เพราะเราไม่ได้ใจคนอย่างแท้จริง การยึดมั่นตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนไว้ว่า “การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เพราะการยึดมั่นดังกล่าว จะทำให้มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหน้าที่ให้จนบรรลุผลสำเร็จ และสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่างแท้จริง”

 

 

 

      ถาม-จะบอกต่อ ขรก.รุ่นใหม่อย่างไรถึงภารกิจหน้าที่ ขรก.ดีเด่น

       ผศ.ดร. โฆษิต  กล่าวว่า หน้าที่ของข้าราชการที่ดีคือการปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา การมีมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน มีความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ และสามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลาอย่างถูกต้อง มีการแสดงออกว่าต้องการทำงานให้ได้ดีขึ้นด้วยความจริงใจ เช่น ถามถึงวิธีการ หรือขอคำแนะนำอย่างกระตือรือร้นแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือ หย่อนประสิทธิภาพในงาน รวมถึงการมีจิตสาธารณะ   

  

      

        "ข้าราชการต้องเป็นผู้เสียสละภารกิจส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอย่างดียิ่ง สามารถใช้ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อพัฒนาประโยชน์ส่วนรวมในการบริหารงาน มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เมตตาปราณีต่อเพื่อร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกศิษย์ พร้อมอุทิศเวลาให้กับการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนางานฟาร์มเชิงธุรกิจอย่างบูรณาการ"

 

 

 

      พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ และเป็นบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ตามโครงการหารายได้ระหว่างเรียนและโครงการตั้งตัวได้ การยึดมั่นในอุดมการณ์ในการทำงาน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่ฝืนเอาประโยชน์ตน ยกระดับงานด้วยการเอาใจใส่ และยกระดับจิตใจด้วยศีลธรรม ปวารณาตัวทุกสถานการณ์ ปวารณางานทุกเวลา

 

 

 

       ถาม-หัวใจของการเป็นขรก.คืออะไร ต่างจากปชช.มั๊ย

         ผศ.ดร. โฆษิต กล่าวว่าข้าราชการและประชาชน มีระบบระเบียบการดำเนินชีวิตที่ไม่ต่างกันครับ ข้าราชการก็คือคนหนึ่งคน แต่อาจจะแตกต่างกันในด้านการทำงาน งานของข้าราชการเป็นการทำงานที่อยู่บนความเสี่ยงในการทุจริต ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการแสดงความบริสุทธิ์ใจ แสดงว่าเรามีความตั้งใจดีในการทำงาน ยึดมั่นในการทำความดี

 

 

 

        "โดยหัวใจของการเป็นข้าราชการ คือ การบริหารจัดการ ครองคน ครองตน ครองงาน ด้วยภาวการณ์เป็นผู้นำ และหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการปฏิบัติราชการด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบ มีศีลธรรม คุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์"

 

 

 

      ตลอดจนลักษณะที่พึ่งประสงค์และแนวทางการทำงาน ประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ 1)หลักประสิทธิผล(Effectiveness)2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4)หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)

 

   

        5) หลักความโปร่งใส (Transparency)6)หลักการมีส่วนร่วม (Participation)7)หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 9)หลักความเสมอภาค (Equity)10)หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ขอให้พี่น้องข้าราชการทุกท่านมีหัวใจในการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นข้ารองบาทที่ดีทุกชาติไป

 

 

 

      ถาม-จะบอกลูกศิษย์อย่างไร เมื่ออนาคตบ้านเมืองคนเจน x-y-z ต้องดูแล

       ผศ.ดร. โฆษิต กล่าวว่า ในอีก 15 ปีข้างหน้า จะมีข้าราชการเกษียณอายุราว 40 % ฉะนั้น การปฏิรูประบบราชการโดยคนรุ่นใหม่คือปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อวงการข้าราชการแน่นอน เพราะคนรุ่นใหม่มีแนวคิดและพลังในการทำงานเยอะ ย่อมจะผลักดันงานสำคัญให้ถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

        รวมถึงควรมีการปฏิวัติวงการข้าราชการในเรื่องสวัสดิการข้าราชการ อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล และบำเหน็จ บำนาญ การปรับฐานเงินเดือนให้สมเหตุสมผล เพื่อให้เงินเดือนของข้าราชการสะท้อนค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาการคอรัปชั่น

 

 

 

 

 

 

      “ผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตคนรุ่นใหม่จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ในอาชีพข้าราชการแน่นอน อาจจะมีระบบที่มีความทันสมัย มีแนวคิดทัศนคติใหม่ๆ ในการเนินงาน รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เพื่อการพัฒนาศักยภาพข้าราชการอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่ความสำเร็จและมั่นคงในระยะยาวอีกด้วย แต่ที่สำคัญขอให้ศิษย์ราชมงคลทุกคนเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติสายพันธุ์ใหม่ ที่มีความดี เก่ง และมีความสุข เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศสืบไป”ผศ.ดร.โฆษิต ฝากทิ้งท้าย

      0 วารุณี กิตติสุทธิ์ 0 เรื่อง/ภาพ 

     ---***---