คมชัดลึกออนไลน์ 30 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

"ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบวัดโคกเปี้ยว"

1 ธันวาคม 2560 - 11:08 น.
ในหลวงร.9, ศาสตร์พระราชา, ชุมชนคุณธรรม
คิดโซน (ของ) วัยทีน

Shares :
เปิดอ่าน 1,076 ครั้ง

“ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโคกเปี้ยว” ต้นแบบใช้หลักศาสนา - ศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 - วิถีวัฒนธรรม เป็นแนวทางดำเนินชีวิต วธ.เตรียมขยาย 7 พันแห่งทั่วประเทศ


      เมื่อเร็วๆนี้ นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้บริหารกรมการศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชน  ให้การต้อนรับ โดยได้เยี่ยมชมภูมิปัญญาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ เยี่ยมชมวัดโคกเปี้ยว ห้องสมุด ลานธรรมลานวิถีไทย  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ฯลฯ


         

        จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมองค์กรศาสนา นำพลัง บวร บ้าน วัด/ศาสนสถาน - โรงเรียน และกลไกประชารัฐขับเคลื่อนสู่ชุมชนคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อยอดความเข้มแข็งจากภายในด้วยหลักศาสนาและศาสตร์พระราชา ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ เป็นชุมชนที่มีลักษณะโดดเด่น 3 ด้าน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

     ได้แก่ ปฏิบัติตามหลักศาสนาของแต่ละศาสนา มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และดำรงวิถีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง
       ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโคกเปี้ยวแห่งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของโครงการดังกล่าวที่ วธ. โดยกรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา คณะสงฆ์ เครือข่ายทางวัฒนธรรม ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม เป็นวัดเก่าแก่เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรม    ให้ความรู้ด้านศีลธรรม ด้านประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามแก่เยาวชนและประชาชน

 

        ตลอดถึงปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนเป็นคนดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้ “พลังบวร”บ้าน วัด โรงเรียน  เป็นองค์กรหลักพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
         ยกตัวอย่างกิจกรรมที่โดดเด่น 1.การส่งเสริมการเรียนรู้ “หลักธรรมทางศาสนา” นำนักเรียนเข้าวัดวันอาทิตย์ ค่ายพุทธบุตร กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สวดมนต์ข้ามปี วันธรรมสวนะ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  2.การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น พึ่งพาตนเองได้ รวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น ทอผ้า เพาะเห็ด  ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนของชุมชน ๓.สืบทอดและอนุรักษ์มรดกประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน  เช่น  ประเพณีทำบุญวันว่าง (ขึ้นเบญจา) และรดน้ำผู้สูงอายุ ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นต้น
      นอกจากนี้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโคกเปี้ยว ยังได้ขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนำสามเณรศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกพื้นที่  จัดพระไปสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

     นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ ซึ่ง วธ. ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครบ 7,๐๐๐ แห่ง ภายในปี 2560 นี้ และเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของรัฐบาลที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ