นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น 

        ในส่วนกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้สึกภาคภูมิใจในพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงาม ความประณีตและโดดเด่น แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยเปิดให้ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้พิการและนักท่องเที่ยวเข้าชม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้น

       ขณะนี้จำนวนผู้เข้าชมพระเมรุมาศ วันที่ 2–28 พฤศจิกายน รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 วัน 2,387,800 คน/รูป แบ่งเป็น พระสงฆ์/สามเณรและแม่ชี 13,723 รูป/คน ผู้พิการ 44,763 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 11,726 คน สื่อมวลชน 1,367 คน ประชาชน 1,791,162 คนและนักเรียน/นักศึกษา 525,095 คน 

        อย่างไรก็ตาม การขยายเวลาเข้าชมพระเมรุมาศจนถึง 31 ธันวาคม 2560 นั้นในส่วนของ วธ. ฝ่ายทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ ทั้งในส่วนการดูแลอำนวยความสะดวกบริเวณจุดคัดกรองทั้ง 5 จุด คือบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) บริเวณท่าช้าง บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ บริเวณด้านหลังกระทรวงกลาโหม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ พระสงฆ์ และที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะด้วย รวมถึงร่วมมือกับฝ่ายทการดูแลรักษาความปลอดภัย 

     โดยยังคงเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 07.00 -22.00 น. ทั้งนี้จะรอบนักเรียน นักศึกษาเวลา 06.00 น. ส่วนเวลาตั้งแต่ 07.00 จะเริ่มเปิดรอบปกติสำหรับประชาชน อย่างไรก็ดีการเปิดจุดคัดกรองและการเปิดรอบการเข้าชมนั้น ได้รับรายงานว่าที่ผ่านมาหากมีจำนวนนักเรียน หรือประชาชนจำนวนมากที่มารอเข้าก็จะเปิดให้เข้าชมก่อนเวลา เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของ วธ. ทหารและส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนบริหารจัดการไว้รองรับอย่างดี 

       ทั้งนี้ ได้รับรายงานว่า ขณะนี้ วธ. ได้แจกแผ่นพับนำชมนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมกว่า 2 ล้านฉบับ และแจกจ่ายโปสการ์ดที่ระลึกทั้ง 9 แบบ อาทิ ภาพแปลงนาสาธิตรูป “เลข 9” บริเวณหน้าพระเมรุมาศ ภาพประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ในสระอโนดาตจำลอง ภาพพระเมรุมาศยามพลบค่ำ เป็นต้น โดยจัดพิมพ์จำนวน 3 ล้านแผ่นเพื่อแจกให้แก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ ซึ่งในแต่ละวันจะแจกโปสการ์ดวันละ 1 แบบ ขณะนี้แจกไปแล้วกว่า 2 ล้านแผ่น