รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในมาตรา 261 กำหนดให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระที่มีความเป็นอิสระจำนวนหนึ่งคณะ เพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยครม.ต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนั้น

        เมื่อวันที่ 30 พ.ค.60 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 25 ราย โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการ 24 ราย ประกอบด้วย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา, นายไกรยส ภัทราวาท,รศ.จิรุฒน์ ศรีรัตนบัลก์,ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ,รศ.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์,นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ,รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ,นายตวง อันทะไชย,รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย,รศ.ทิศนา แขมมณี,รศ.นิรชา เรืองดารกานนท์,รศ.นภดล ร่มโพธิ์,นายปกรณ์ นิลประพันธ์,นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล,นางเพชรชุดา เกษประยูร,นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร,นางภัทรียา สุมะโน,ผศ.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์,นางเรียม สิงห์ทร,ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์,นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร,รศ.ศิริเดช สุชีวะ,นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

           ดร.กมล กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการอิสระฯมีหน้าที่ ดังนี้ 1.ศึกษาและเสนอแนะต่อ ครม.เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2.ศึกษาและเสนอแนะกลไก และระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ปกรอบวิชาชีพครู และอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรม ในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 3.ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนๆ ได้ตามความถนัด 4.ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

          5.ร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู 6.เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา 7.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่มอบหมาย และ8.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ ครม.มอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระฯ มีวาระ 2 ปีเว้นแต่ ครม.จะมีมติเปลี่ยนแปลง

          “นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นฝ่ายประสานงานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆซึ่งพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับว่าทิศทางการทำงานทุกเรื่องต้องหารือกับหน่วยปฏิบัติให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอครม.ให้พิจารณา”โฆษก ศธ.กล่าว