Kom Lifestyle

13รองอธิการมหิดลลาออกไม่ต้องยื่นทรัพย์สิน??

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

  .ว่ากันว่าสาเหตุที่ 13 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)ลาออกแต่ผู้บริหารก็ตั้งมารักษาการในตำแหน่งเดิมอีก ไม่ได้เป็นการประทัวงปปช.แต่เป็นสิทธิที่สามารถทำได้

 

        ว่ากันว่าสาเหตุที่ 13 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ลาออกแต่ผู้บริหารก็ตั้งมารักษาการในตำแหน่งเดิมอีก ไม่ได้เป็นการประทัวงปปช. ที่กำหนดให้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินภายในวันที่ 3 เม.ย.-2 พ.ค แต่เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ เพราะระเบียบ ป.ป.ช.กำหนดเพิ่มเติมภายหลังที่รับตำแหน่งไปแล้วและประกาศล่วงหน้ามาไม่กี่วัน.อาจจะทำให้หลายคนไม่พร้อม ...

       แต่อีกมุมหนึ่งก็คือในช่วงที่ รองอธิิการบดี ดำรงตำแหน่ง “รักษาการ”ไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ คำถามคือเป็นไปได้หรือไม่ “จะได้มีเวลาเตรียมตัว” จัดระเบียบทรัพย์สินหากต้องมาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีสมัยหน้า เพราะ ตำแหน่งรองอธิการบดีนั้นอธิการบดี เป็นผู้เสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหน้าที่ที่อธิการบดีมอบหมายและพ้นจากตำแหน่งไปพร้มกับอธิการบดี

13รองอธิการมหิดลลาออกไม่ต้องยื่นทรัพย์สิน??

         ว่ากันว่าปัจจุบันมีรองอธิการ สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐ ประมาณ 564 คน 84 แห่งที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้แสดงทรัพย์สินภายในวันที่ 3 เมษายน -2 พฤษภาคม 2560 นี้ ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      การที่ป.ป.ช.มีกำหนดให้ยื่นแสดงบัญชีเพิ่มเติมจากที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้นมีความหมายอย่างไรตรงนี้ ต้องติดตามกัน ..เพราะการแก้ไขครั้งนี้เพิ่มมาอีก 447 ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น ระดับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และผู้อำนวยการสำนักช่าง รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอื่นๆ. อีกหลายตำแหน่ง

        “ศ.คลินิกนพ.อุดม คชินทร”  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล(มม.)อธิบายว่าการที่รองอธิการบดี 13 คน ลาออกเป็นอำนาจการตัดสินของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถก้าวล่วงได้ อยากให้มองเป็นเรื่องของสิทธิป.ป.ช.มีสิทธิที่จะตรวจสอบ แต่เมื่อคนบางส่วนมองว่าไม่ธรรมและไม่ได้ทันตั้งตัว หรือไม่สบายใจก็ขอลาออกก็เป็นสิทธิไม่สามารถบังคับกันได้

13รองอธิการมหิดลลาออกไม่ต้องยื่นทรัพย์สิน?? 13รองอธิการมหิดลลาออกไม่ต้องยื่นทรัพย์สิน??

     แต่ในเบื้องต้นได้มีการขอร้องให้คณาจารย์ที่ลาออกยังคงตำแหน่งรักษาการไว้ก่อนเพื่อให้งานบริหารยังสามารถเดินต่อไปได้ และไม่แน่ว่าจะมีผู้มาทำงานแทนตำแหน่งรองอธิการบดีที่ว่างได้หรือไม่ เพราะเหลือวาระงานอีกแค่ปีครึ่งเท่านั้นก็จะต้องเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว

      “รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)อธิบายว่าการแสดงบัญชีทรัพย์สินต้องยื่นก่อนเข้ารับตำแหน่ง 1ครั้ง และ หลังพ้นจากตำแหน่งอีก 1 ครั้ง ในส่วนของ มร.สส มีรองอธิการ 6 คน ก็อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารในการแสดงบัญชีทรัพย์สินตามที่ป.ป.ช.ระบุ ภายใน 30 วัน(นับรวมวันหยุดราชการด้วย)

      นอกจากจะยื่นบัญชีของตนเองแล้วยังต้องยื่นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่วนทรัพย์สินที่ยื่นนั้น ต้องยื่นทั้งที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ

      รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ผู้อื่นถือครองแทนด้วย โดยผู้ยื่นต้องลงลายมือรับรองทุกหน้าทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตร นอกจากนี้หากผู้ยื่นเสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่งทายาทยังต้องมีหน้าที่ยื่นภายใน 90 วันภายหลังการเสียชีวิตปัญหาคือแค่กรอกผิดหรือตกหล่นก็อาจเข้าข่ายมีความผิดแล้วก็ได้ 

13รองอธิการมหิดลลาออกไม่ต้องยื่นทรัพย์สิน??

     "การยื่นบัญชีแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นหน้าที่เฉพาะของผู้มีหน้าที่ และไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ในส่วนของรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมให้ความร่วมมือป.ป.ช.แม้ว่าจะเป็นเรื่องใหม่เป็นครั้งแรกที่ดำเนินการก็ตาม แต่การแสดงบัญชีทรัพย์สินก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าก่อนและหลังดำรงตำแหน่งเป็นอย่างไร เพื่อความบริสุทธิ์ใจ และง่ายต่อการตรวจสอบ" อธิการบดีมร.สส. กล่าว 

     ขณะที่ “ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด” 1 ใน 8 รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี ที่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน บอกว่าอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพิ่มเติมจากที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นกรรมการสมาคมโพลีเมอร์ ซึ่งทรัพย์สินมี บ้าน รถ ที่ผ่อนหมดแล้ว และมีคู่สมรส รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือน ่ค่าทำงานวิจัยและอื่นๆที่เป็นรายได้จากมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ซึ่งพร้อมที่จะแสดงบัญชีทรัพย์สินตามระยะเวลาที่ป.ป.ช.กำหนด

      "พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ"  ประธานคณะกรรมการป.ป.ช. กล่าวว่า รองอธิการดีทั้ง 13 คนที่ได้ยื่นใบลาออกไป พ้นตำแหน่งก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา จึงทำให้ไม่เข้าข่ายที่ต้องยื่นบัญชี ที่ผ่านมาป.ป.ช.รับเรื่องกล่าวหาที่เกี่ยวกับอธิการบดี และ รองอธิการบดี

      ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการของป.ป.ช. 311 เรื่อง แบ่งเป็นชั้นแสวงหาข้อเท็จจริง 259 เรื่อง ไต่สวน 16 เรื่อง ซึ่งประกาศล่าสุดจะมีรองอธิบดีต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน 564 คน จาก 84 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ป.ป.ช.อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะกำหนดเพิ่มตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช.อีกกี่ตำแหน่ง

      อย่างไรก็ตามการแสดงบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวควรเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยหรือไม่ "ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ" ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.)เสนอว่าการเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประชาคมได้ช่วยกันตรวจสอบและหากมีการเปิดเผยต่อสาธารณะน่าจะเป็นอีกช่องทางการตรวจสอบและโปร่งใส ...

     สำหรับรองอธิการบดี มม.ที่ลาออกและรักษาการมีรายชื่อดังนี้ 

1.ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี

2.รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน

3.ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

4.ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

5.ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

6.รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

7.รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8.รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

9.รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

10.ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

11. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

12.นพ.หรรษา แต้ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

13. นพ.เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด