เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แล้วนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยขอให้แต่ละองค์กรหลักไปวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งในหนังสือเรียน สื่อสิ่งพิมพ์ แบบฝึกหัด คู่มือการเรียนการสอน รวมถึงสื่อดิจิตอล ฯลฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมด และเร่งดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาต่างๆ ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
           ทั้งนี้ การปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอน จะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ขอให้แต่ละสังกัดรับผิดชอบดำเนินการเอง ซึ่งอาจจะพิมพ์เอกสารแทรก หรือจัดทำเอกสารประกอบ เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ขณะเดียวกันการวัดและประเมินผลก็ต้องมีเนื้อหาและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันด้วย ระยะต่อมา ในปีการศึกษา 2560 หนังสือทุกเล่มจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะหนังสือเรียนที่แจกในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดพิมพ์หนังสือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานไปยังสำนักพิมพ์ให้มีการแก้ไขและส่งต้นฉบับกลับมาให้ตรวจสอบใหม่ก่อนจัดพิมพ์ ซึ่งเชื่อว่าจะไม่กระทบกับการจัดส่งหนังสือเรียน ส่วนโรงเรียนก่อนเลือกซื้อหนังสือเรียนก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากหนังสือของสำนักพิมพ์ใดมีข้อผิดพลาดก็ไม่ควรเลือกซื้อ
            "การปรับปรุงหนังสือเรียนนั้น จะเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในส่วนการขึ้นทรงราชย์ของ รัชกาลที่10 และการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 เข้าไปโดยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่วนระดับอุดมศึกษา จะอยู่ในวิชาศึกษาทั่วไป และในคณะ/สาขาวิชาที่เรียนสายสังคมศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนที่ลึกซึ้งก็จะต้องปรับให้ถูกต้อง โดยขณะนี้ทุกองค์กรหลักของ ศธ.รับทราบร่วมกันก็จะเร่งดำเนินการ"ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว