เวทีประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวก 3 ครั้งที่ 9 (ALMM+3) ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูล และแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศในการส่งเสริมการถ่ายโอนจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ โดยคำถึงความแตกต่างทางการพัฒนาของแต่ละประเทศและความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและบวกสามในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
 
                    พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวประเด็นสำคัญเรื่องการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ การส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่การเป็นแรงงานในระบบ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด การดำเนินโครงการ “ประชารัฐ” (ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม) การจัดตั้งกองทุนสำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้านและโครงการประกันสังคมแบบสมัครใจ 
 
 
                    ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในการที่จะดำเนินการปรับรูปแบบการจ้างงานนอกระบบให้เข้าสู่การจ้างงานในระบบ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการภายใต้ “หลักการ 3 โอกาส” ซึ่งรวมทั้งโอกาสในการเริ่มต้น โอกาสในการพัฒนา และสุดท้ายโอกาสที่จะป้องกัน แนวคิดทั้งสามโอกาสนี้ เป็นแนวทางแบบองค์รวม ที่เน้นย้ำการจัดสรรแหล่งเงินทุน พัฒนาทักษะฝีมือและฝึกอบรม และการคุ้มครองทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานให้แก่แรงงานนอกระบบให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยและมีการจ้างงานอย่างยั่งยืน
 
 
                    นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานะความร่วมมือระหว่างอาเซียนบวกสาม ประกอบด้วย ความร่วมมืออาเซียน–จีน เป็นความร่วมมือในการช่วยเหลือประเทศซีแอลเอ็มวี ความร่วมมือด้านการประกันสังคม และการจ้างงงาน, ความร่วมมืออาเซียน–ญี่ปุ่น เป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการพัฒนาอาชีวศึกษา และความร่วมมืออาเซียน–เกาหลี เป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการอาชีวศึกษา การโยกย้ายถิ่นฐาน ด้วย