ข่าว

เช็กด่วน "สินเชื่อ" เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 66/67 ธ.ก.ส. ให้ผ่อน นาน 5 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กรายละเอียด-เงื่อนไข "สินเชื่อ" เพื่อ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 66/67 ธ.ก.ส. ให้ผ่อน นาน 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อนำไปลงทุนในไร่มัน กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพาะปลูกมันสำปะหลัง โดยให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 230,000 บาท ผ่อนชำระนาน 5 ปี เช็กรายละเอียด และเงื่อนไข

  • เงื่อนไข สินเชื่อเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2566/67

 

  1. วงเงินกู้ : สูงสุดรายละไม่เกิน 230,000 บาท
  2. ระยะเวลาการผ่อนชำระ : ผ่อนชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันจัดทำสัญญากู้
  3. ประเภทการผ่อนชำระ : ให้กำหนดชำระหนี้คืนเป็นงวดรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปี ตามที่มาแห่งรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
  4. ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก : การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

 

 

  • อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)

 

คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการในอัตรา MRR โดยคิดดอกเบี้ยจากลูกค้าผู้กู้ในอัตราร้อยละ MRR – 3.00 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปีเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนนับแต่วันรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2569 และตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการชดเชยดอกเบี้ยเป็นต้นไป ลูกค้าผู้กู้ต้องรับภาระดอกเบี้ยเองทั้งหมดในอัตรา MRR โดยอัตราดอกเบี้ย หรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ ให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

สินเชื่อเพื่อผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ทั้งนี้ กรณีผิดนัดชำระโดยไม่มีเหตุอันควรผ่อนผัน ให้เรียกดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระตามกำหนดนั้น เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาไว้อีกร้อยละ 3.00 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ

 

 

ระยะเวลาโครงการสินเชื่อผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 2567

 

สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555

สินเชื่อเพื่อผู้ปลูกมันสำปะหลัง

 

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อผู้ปลูกมันสำปะหลัง 22/67

 

 

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2566/67 (1) โดยใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.85 (รัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.85 สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 วงเงินงบประมาณ 19,250,000 บาท

 

 

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสำปะหลังสด มันสำปะหลังเส้นจากเกษตรกร และ/หรือสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินกิจการโดยมีสมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก เพื่อช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง เป้าหมาย วงเงินกู้ 500 ล้านบาท ผลผลิตประมาณ 200,000 ตัน ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2568

 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2566/67 โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามโครงการฯ ในอัตรา MRR (ปัจจุบัน 6.975%) โดยคงอัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระร้อยละ 3 และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รับภาระในอัตรา MRR -3% วงเงินงบประมาณ 41,400,000 บาท

 

 

สำหรับโครงการนี้ ฯ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง เป้าหมาย เกษตรกรจำนวน 3,000 ราย รายละไม่เกิน 230,000 บาท วงเงินกู้รวม 690.00 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ ครม.มีมติ (7 พ.ย.2566) -31 ตุลาคม 2569

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ