ข่าว

ธรรมนัส ประกาศข่าวดี แปลง ส.ป.ก. 4-01 เป็น 'โฉนดเพื่อการเกษตร ' มีผล ม.ค. 67

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ลงพื้นที่ สว่างแดนดิน สกลนคร เยี่ยมชมการให้บริการรับคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ประกาศข่าวดี การเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็น "โฉนดเพื่อการเกษตร" ได้ลงนามเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฟันธง ม.ค. 67 เกษตรกรได้รับโฉนดพร้อมกันทั่วประเทศ

ที่โรงเรียนสว่างแดนดิน  ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เยี่ยมชมการให้บริการรับคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ อาทิ   ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ  นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว   เข้าร่วม  ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1,301,698 ไร่ ในพื้นที่ 18 อำเภอ 77 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 21.68 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด และร้อยละ 39.38 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ที่ผ่านมาได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินแล้ว 18 อำเภอ 74 ตำบล เนื้อที่ดำเนินการที่ดินของรัฐ จำนวน 1,090,658 ไร่ เกษตรกรได้รับการอนุญาตเข้าทำประโยชน์  ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จำนวน 81,832 ราย 114,723 แปลง 993,757 ไร่ และดำเนินการที่ดินเอกชน จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ ประมาณ 47 ไร่ และได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร  สามารถประกอบอาชีพในแปลงเกษตรกรรมของตนได้อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ได้ให้ความสำคัญกับการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนการรับคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกร สามารถเข้าถึงสิทธิและแหล่งเงินทุนมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

 

 

 


"เรื่องเอกสารสิทธิ์เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความมั่นคง ซึ่งการเปลี่ยนจาก ส.ป.ก. 4-01 เป็น โฉนดเพื่อการเกษตร ตอนนี้ทำได้แล้ว โดยเมื่อวานนี้ (1 ธ.ค. 66) ได้ลงนามเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 15 ธ.ค.  นี้ จะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับโฉนดพร้อมกันทั่วประเทศไทยในวันที่ 15 ม.ค. 67 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการจัดทำโฉนดต้นไม้ ที่เป็นไม้เศรษฐกิจ ที่จะสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งหลังจากทำเรื่องโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว จะทำเรื่องโฉนดต้นไม้ต่อไป" ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว  

 

ธรรมนัส ประกาศข่าวดี  แปลง ส.ป.ก. 4-01 เป็น 'โฉนดเพื่อการเกษตร ' มีผล ม.ค. 67

ธรรมนัส ประกาศข่าวดี  แปลง ส.ป.ก. 4-01 เป็น 'โฉนดเพื่อการเกษตร ' มีผล ม.ค. 67

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ โรงเรียนสว่างแดนดิน  ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 

 

ขณะเดียวกัน      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน ซึ่งกรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร อาทิ แก้มลิง อาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำ  และฝาย รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงเกษตรกรรม ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพิ่มที่ชลประทานสร้างรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก ลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกด้วย  

 

 

 

สำหรับในส่วนของสัญญาและกรรมสิทธิ์ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมปศุสัตว์ ได้มอบกรรมสิทธิ์แม่โค - กระบือในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นกรรมสิทธิ์แม่โค จำนวน 546 ราย และกรรมสิทธิ์แม่กระบือ จำนวน 266 ราย รวมเป็น จำนวน 812 ราย คิดเป็นมูลค่า 23,548,000 บาท และมอบสัญญายืมโค-กระบือเพื่อการผลิต จำนวน 1,173 ตัว เป็นโค จำนวน 718 ตัว กระบือ จำนวน 355 ตัว รวมเป็นมูลค่า 30,754,000 บาท ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 9,887 ตัว เป็นโค จำนวน 6,239 ตัว เป็นกระบือ จำนวน 3,648 ตัว  

 

 

 นอกจากนี้ ภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการมอบพันธุ์ปลา มอบผลิตภัณฑ์สารเร่ง และเมล็ดพันธุ์ปอเทือง มอบต้นพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ และไตโคเดอร์มา มอบชุดโซล่าเซลล์พร้อมบ่อบาดาล จำนวน 2 ราย มอบลานรวบรวมยางพารา จำนวน 2 สถาบันเกษตรกร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกร จำนวน 100 ราย และตรวจเยี่ยมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดด้วย

 

ธรรมนัส ประกาศข่าวดี  แปลง ส.ป.ก. 4-01 เป็น 'โฉนดเพื่อการเกษตร ' มีผล ม.ค. 67

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ร่วมยินดีในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน   ที่โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ