ข่าว

ธรรมนัส ชงครม. พักหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร-กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยประชุมคณะรัฐมนตรี อังคารที่ 7 พ.ย. นี้ เตรียมผลักดันเรื่อง พักหนี้ที่รัฐบาลจะดำเนินการ เข้าสู่การพิจารณา ภายใต้กรอบขอให้ครอบคลุมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ที่จะได้รับอานิสงส์จากมาตรการ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
ขณะนี้ ได้สั่งการให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำรวจข้อมูลหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในวันอังคาร ที่ 7 พ.ย.  นี้  โดยต้องการให้โครงการพักชำระหนี้ที่จะดำเนินการ ให้ครอบคลุมในส่วนของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศด้วย เช่นเดียวกับลูกหนี้   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) อีกทั้งยังจะเสนอขอชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 4.5 เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 55,038.96  ล้านบาท (แยกเป็นวงเงินสินเชื่อ 44,437 ล้านบาท และวงเงินจ่ายขาด  10,601.96 ล้านบาท 

 

 

 

แนวคิดดังกล่าว   ต้องการสะท้อนให้เห็นว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรท   จึงเห็นว่านโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคเกษตรควรดูแลครอบคลุมถึงเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร  ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับเกษตรกรรายย่อย ที่เป็นลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. ที่มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท โดยจะเป็นการพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคาดว่ามีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข จำนวน 707,213 ราย มูลหนี้รวม 88,131.33 ล้านบาท

 

 

ขณะเดียวกันจะขอความเห็นชอบรัฐบาล จ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรแทนสมาชิก ในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 –   30 ก.ย.  69 ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้นำเสนอไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะเลขานุการคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรฯ แล้ว 

 

 


เขา กล่าวด้วยว่า   ได้มอบหมายให้ กรมการข้าว และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา  2 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 ด้วยวงเงินจ่ายขาด 10,601.96 ล้านบาท  โดยจะมีมาตรการดังนี้

 


 
1.สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี มีเป้าหมาย 3 ล้านตัน วงเงิน 10,120.71 ล้านบาท ช่วยค่าฝาก 1,500 บาทต่อตัน (สหกรณ์รับ 1,000 บาท/ตัน+เกษตรกรรับ 500 บาท/ตัน) ให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 1-5 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 ในราคาข้าวหอมมะลิตันละ 12,000 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,500 บาท ข้าวหอมมะลิปทุมธานี ตันละ 10,000 บาท ข้าวเจ้า ตันละ 9,000 บาท ข้าวเหนียวตันละ 10,000 บาท หากราคาข้าวขึ้น รวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่มียุ้งฉางด้วย  (เริ่มจ่ายเงินหลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบ)

 

 


 
2. สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม มีเป้าหมาย 1 ล้านตัน วงเงิน 481.25 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% รัฐช่วยดอกเบี้ย 3.85% ระยะเวลา 15 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567 (เริ่มจ่ายเงินหลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบ) 

 

 

ธรรมนัส ชงครม.  พักหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร-กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

ธรรมนัส ชงครม.  พักหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร-กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

 

 

 

 

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์และเกษตรกรทั่วประเทศที่ถือเป็นกลไกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจฐานราก จึงได้มุ่งดำเนินการยกระดับและการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการเงิน และสร้างความยั่งยืนทางอาชีพแก่เกษตรกรและระบบสหกรณ์     ด้านเงินช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาท/ไร่ จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่จะมีการหารือในต้นเดือนธ.ค.ต่อไป " ร้อยเอก   ธรรมนัส  กล่าว 

ธรรมนัส ชงครม.  พักหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร-กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

ธรรมนัส ชงครม.  พักหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร-กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ