ข่าว

รมว.อุตฯ เปิดงาน EnwastExpo 202 ชู อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม    เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าบริการและการจัดการของเสีย EnwastExpo 2023 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย "พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล " ประกาศ ปฏิรูปการทำงาน มุ่งยกระดับ  "อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน"

ณ เวทีกิจกรรม อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี   น.ส.
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม    เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าบริการและการจัดการของเสียหรือ Environmental and Waste Management Expo 2023: EnwastExpo 2023   ภายใต้แนวคิด  "ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า"  โดยมี ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  , รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ,ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  , นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  ,เครือข่ายพันธมิตรสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

 

 


น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม        กล่าวเปิดงานว่า 
จากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ก.ย.  ที่ผ่านมา  รัฐบาลมีเป้าหมายจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ รวมทั้ง  การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ เพื่อให้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 4 ภาค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่และเมือง ให้เป็นไปตามผังเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค รัฐบาลจะไม่ละเลยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยจะสานต่อนโยบาย Carbon Neutrality เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเปิดประตูบานใหญ่สู่การค้าโลก ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทย

 

 

.

สานต่อนโยบาย Carbon Neutrality

.

 

 

ขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการปฏิรูปการทำงาน เพื่อก้าวสู่ Eco Industrial for Carbon Neutrality โดยมุ่งยกระดับ  "อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน" โดยวางกรอบการดำเนินงานไว้     4 มิติ คือ มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ  มิติที่ 2 การดูแลชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม     มิติที่ 3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สู่อุตสาหกรรมสีเขียว มิติที่ 4 การกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

 

 

โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางระบบดูแล ควบคุม และกำจัดของเสียในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน การใช้พลังงานทางเลือก   มุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio Circular Economy) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon Industry) ในลำดับต่อไป    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ระบุ

 

 

 

 

รมว.อุตฯ เปิดงาน EnwastExpo 202  ชู อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม    เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าบริการและการจัดการของเสียหรือ Environmental and Waste Management Expo 2023: EnwastExpo 2023   ภายใต้แนวคิด  "ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า"

 

 

.

สภาอุตฯห่วงขยะในภาคอุตสาหกรรม

.

 

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะขยะและกากของเสียที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี จากรายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่าในปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณขยะประมาณ 27 ล้านตันหรือประมาณ 74,998 ตัน/วัน โดยเฉพาะขยะภาคอุตสาหกรรมมีมากถึง 33 ตัน/ปี  ที่เป็นอันตรายและไม่มีการกำจัดอย่างถูกวิธี ทั้งยังมีการทิ้งโดยผิดกฎหมาย จึงควรมีวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ด้วยการเพิ่มจำนวน  ผู้ให้บริการกำจัดขยะและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้

 

 

 

 


"สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนโยบายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกลุ่มสนับสนุนความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม และพร้อมเดินหน้านำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้      ในการกำจัดขยะ ของเสีย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

 

.

ธงนำ "การร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า"

.

 

 

 

เขา  กล่าวว่า   "การร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า"  ซึ่งเป็นแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า มีองค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่ 1. ต้นทาง ซึ่งเป็นผู้กำเนิดมลพิษและขยะ   2. ระหว่างทาง ซึ่งจะต้องอาศัยนโยบายของภาครัฐในการเข้ามากำกับดูแลเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี อันนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 3. ปลายทาง ซึ่งเป็นผู้ที่จะช่วยลด บำบัด กำจัดมลพิษและขยะ โดยนำเครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าการลงทุนและการคืนกำไรสู่สังคม

 

 

 

 

นายธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานการจัดงานกล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. จัดงานขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   รวมไปถึงภาคเอกชน ได้แก่ SCG, AMATA Facility และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 

 

.

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย

.

 

งานนี้ ถือเป็นการฉลองครบรอบ 20 ปีของกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท.  ที่ได้สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกำไร รวมไปถึงการมุ่งเน้นนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการมลพิษและของเสียที่เกิดจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน สังคม  ไปจนถึงภาคครัวเรือน  

 

 

 

 

"สำหรับงานแสดงสินค้าบริการและการจัดการของเสียหรือ Environmental and Waste Management Expo 2023: EnwastExpo2023     สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร  มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ มีการสัมมนานำเสนอองค์ความรู้ใหม่ให้ทันกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนไป ตลอดจนการนำเสนอเทคโนโลยีการสื่อสารและกฎหมายใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย  สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด จะนำมาไว้ในงานนี้เพื่อเป็นแหล่งรวมให้กับผู้สนใจที่เกี่ยวข้องธุรกิจด้านนี้โดยเฉพาะ " นายธีระพล กล่าว

 

 

 

งานแสดงสินค้าบริการและการจัดการของเสียหรือ Environmental and Waste Management Expo 2023: EnwastExpo2023      แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1.การจัดการแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย พร้อมโชว์เทคโนโลยีนวัตกรรม        รีไซเคิลต้นแบบ 2.การจัดเสวนาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น หัวข้อ  "การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย" และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ กฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายลูกที่ออกปี 2566 สำหรับผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม และ 3. การจับคู่ทางธุรกิจ ระหว่างผู้ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยี ผู้ก่อกำเนิดกากของเสียการจัดการมลพิษจากต้นทางและผู้รับการบำบัด กำจัดและรีไซเคิลกากของเสียและมลพิษประเภทต่างๆ  

 

 

.

คาดการจัดงานมีผู้เข้าร่วมแตะ  1 หมื่นคน / วัน

.

 

ภายในงาน นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแล้ว ยังมีผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่กว่า 40,000 โรงงาน เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ที่คาดว่าจะมาเยี่ยมชมงานแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 10,000 คน นอกจากนี้ จะมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจมากกว่า 300 คู่ มีการสัมมนาและเวิร์คช้อป  20 หัวข้อ และมีบริษัทด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดแสดงสินค้านวัตกรรมมากกว่า 100 บริษัท  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงาน EnwastExpo2023 ได้ตั้งแต่วันที่ 4-6 ต.ค.  ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี


 

 

รมว.อุตฯ เปิดงาน EnwastExpo 202  ชู อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

รมว.อุตฯ เปิดงาน EnwastExpo 202  ชู อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

งานแสดงสินค้าบริการและการจัดการของเสียหรือ Environmental and Waste Management Expo 2023: EnwastExpo2023    จัดขึ้  4-6 ต.ค. ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ