ข่าว

'ราชกิจจานุเบกษา' ประกาศ อัตราภาษี น้ำมันดีเซล ใหม่ มีผลบังคับใช้วันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' ออกประกาศ กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต น้ำมันดีเซล ใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้วันนี้

เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 35) พ.ศ.2566 ลงนามโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2566 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (ตามตาราง)

 

ราชกิจจานุเบกษา

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (5) (5/1) (5/2) (5/3) (5/4) และ (5/5) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2566 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ น้ำมันดีเซล เป็นต้นทุนในภาคการผลิตและภาคการขนส่งในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนในภาคธุรกิจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด