ข่าว

19 ปี บูมเศรษฐกิจ 1.7 หมื่นล้าน 'OKMD' รุก ผนึก 26 องค์กร ปั้น ศูนย์การเรียนรู้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้   (องค์การมหาชน) : OKMD ประทับใจภาพผลงาน ตลอด 19 ปี นับจากก่อตั้ง พบ okmd สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมสูงถึง 17,054.15 ล้านบาท เดินเครื่องรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ร่วมมือ  26 องค์กร  ขับเคลื่อนความรู้

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้   (องค์การมหาชน) : okmd   ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า บทบาทของ  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้   : okmd    ตลอดระยะเวลา 19 ปี  ในการดำเนินงาน คือ การพัฒนาการเรียนรู้ในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางความคิด เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของคนทุกช่วงวัย ผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะที่เสริมศักยภาพคน ในรูปแบบการสร้างแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ ทันสมัย  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ 

 

 

 


จากการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ในปี 2566 ของผู้เชี่ยวชาญภายนอก   คือ บริษัท นิคเคอิ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า okmd สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสุทธิได้จำนวน 10,438.96 ล้านบาท และสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมได้ถึง 6,615.19 ล้านบาท   สะท้อนให้เห็นว่า okmd สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมถึง 17,054.15 ล้านบาท  ขณะเดียวกันในการที่ประเทศไทย กำลังเดินหน้าเข้าสู่โลกยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

 

 

 

.

สร้างความร่วมมือ 26 องค์กร 

.

 

okmd  เห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาต่อยอดแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต จึงร่วมมือกับ  26 องค์กรพันธมิตร  ขับเคลื่อนความรู้สู่สังคมไทย ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมวิชาการเกษตร กรมศิลปากร กรมอนามัย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง บริษัท แกมมาโก้ ประเทศไทย จำกัด คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

 

 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หอการค้าจังหวัดสกลนคร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

 

 

การสร้างความร่วมมือดังกล่าว  คือการสนับสนุนและพัฒนาบริการองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งใน ศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ ภายใต้ชื่อ okmd Knowledge Portal    ทั้งนี้  okmd Knowledge Portal เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลความรู้และหลักสูตรออนไลน์จำนวนมาก ที่ได้รับการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

 

19 ปี บูมเศรษฐกิจ 1.7 หมื่นล้าน  \'OKMD\'  รุก ผนึก 26 องค์กร ปั้น ศูนย์การเรียนรู้

 

.

ผุด ศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ okmd Knowledge Portal

.

มีการจัดหมวดหมู่ความรู้ที่ชัดเจน มีการพัฒนาเนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้ทันที มีรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการพัฒนาศักยภาพให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ตลอดจนนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

 

 

 

 

สำหรับระบบการให้บริการของ Knowledge Portal มี 4 ระบบ ได้แก่

  •  Library for All (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์) ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ E-book, E-magazine, Audiobook และ Podcast ที่เชื่อมโยงกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ กว่า 10 แห่ง  มีฐานข้อมูลหนังสือหลายหมื่นเล่ม  
  •  Online Learning Center  ประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ คลิปความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ที่ผู้เรียนสามารถนำไปเทียบกับรายวิชาเดียวกันที่สอนอยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต  
  •  The Knowledge Sharing  (พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์) เป็นพื้นที่ออนไลน์สาธารณะที่ประชาชนสามารถนำข้อมูลความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นพื้นที่แสดงผลงานทางวิชาการเพื่อให้ความรู้แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนมีความสนใจร่วมกัน รวมถึงเป็นพื้นที่อิสระที่ประชาชนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม
  •   AI Search Engine หรือะบบค้นหาและแนะนำเว็บไซด์อัจฉริยะ เป็นระบบสืบค้นอัตโนมัติ ทั้งในรูปแบบ Chatbot และ AI Search ที่มีระบบช่วยคัดกรองเนื้อหา ช่วยให้การสืบหาข้อมูลความรู้มีความสะดวกสบายและรวดเร็ว มีการคัดเลือกเว็บไซต์ที่มีข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงมีการแนะนำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลความรู้ที่มีความครบถ้วนหลากหลายแง่มุม

 

19 ปี บูมเศรษฐกิจ 1.7 หมื่นล้าน  \'OKMD\'  รุก ผนึก 26 องค์กร ปั้น ศูนย์การเรียนรู้

 

 

OKMD Knowledge Portal มีจุดเด่นที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์อื่น ๆ คือ นอกจากจะเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ทั่วประเทศแล้ว ยังเน้นเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ โดยจะมีทีมงานที่เป็น Curator ทำหน้าที่รวบรวม แบ่งหมวดหมู่ คัดสรร ประมวลความรู้ องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ และสื่อการเรียนรู้ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของของโครงการเอง  และองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงมาจากแหล่งเรียนรู้เครือข่าย  เพื่อบริหารจัดการเนื้อหาหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์  และชุดความรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จุดเด่นประการที่สองคือ ยังมีกระบวนการสร้าง Knowledge demand  เพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้ สร้างความสนใจใฝ่รู้ให้เกิดกับประชาชน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ"

 

 

 


เขากล่าวด้วยว่า   ผลสำเร็จของการดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 19 ปีที่ผ่านมา เป็นความภาคภูมิใจขององค์กรของ  ที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย วันนี้ โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ okmd  พร้อมและมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้ในสังคมไทยเข้าด้วยกัน สร้าง Thailand Knowledge Landscape ที่เติบโตขึ้น ให้สังคมไทยสามารถก้าวสู่การเป็น  "สังคมอุดมปัญญา" หรือ "Knowledge Society" พร้อมแปลงเปลี่ยนความรู้ให้เป็นโอกาส หรือ  "Knowledge is Opportunity" ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดน    ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้   (องค์การมหาชน)   กล่าว 

19 ปี บูมเศรษฐกิจ 1.7 หมื่นล้าน  \'OKMD\'  รุก ผนึก 26 องค์กร ปั้น ศูนย์การเรียนรู้

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้   (องค์การมหาชน) : okmd   ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ