ข่าว

'สทนช.' คาดน้ำกักเก็บเหลือร้อยละ 55  ออก 9  มาตรการ รับมือ - ชงครม.รับทราบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ "สทนช." ระบุ ผลพวงปรากฏการณ์ "เอลนีโญ " ฝนตกน้อยตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบันต่ำกว่าค่าปกติ 21% หากไม่มีพายุพาดผ่าน จะมีปริมาณน้ำใช้การ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ เหลือร้อยละ 55 ของปริมาณกักเก็บ รุกออกมาตรการรองรับมือฤดูแล้ง 2566/67

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า   ในการประชุมสัมมนาถอดบทเรียน การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2565/66 และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เอลนีโญ ที่ สทนช. ร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ เครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ำ นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาก 7 กระทรวง รวม 31 หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วประเทศ เกษตรกร   จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้  ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรน้ำ ซึ่งสทนช. จะนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการเตรียม ความพร้อมและวางมาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2566/67 ตลอดจนใช้เป็นกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำแล้งปีถัดไป

 

 

 

 


สถานการณ์น้ำในปี 2566  จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยในปี 2565 ประเทศไทยอยู่ภายใต้ปรากฏการณ์ "ลานีญา"  ฝนตกค่อนข้างมาก ทำให้ในฤดูแล้งปี 2565/66 มีปริมาณน้ำต้นทุนที่ใช้การได้ในแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่งทั่วประเทศ รวมกันมากถึง 35,853 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ในขณะที่ปี 2566 เกิดปรากฏการณ์ เอลนีโญ ทำให้ฝนตกน้อยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันต่ำกว่าค่าปกติถึง 21% หากไม่มีพายุพาดผ่าน  สทนช. คาดว่า ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จะมีปริมาณน้ำใช้การในแหล่งน้ำขนาดใหญ่รวมเพียง 26,142 ล้าน ลบ.ม.  หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของปริมาณกักเก็บ น้อยกว่าปีที่แล้วถึง 11% ดังนั้นในฤดูแล้งปี 2566/67 จะต้องปรับแนวทางมาตรการรองรับฤดูแล้ง ให้เหมาะสมเข้ากับสถานการณ์น้ำที่เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

จากการถอดบทเรียนการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2565/66 ดังกล่าว ผนวกกับสถานการณ์ "เอลนีโญ"ที่เกิดขึ้น ได้นำไปสู่การจัดทำร่างมาตรการรับมือฤดูแล้งปี 2566/67 ซึ่งมี 9 มาตรการด้วยกัน ประกอบด้วย

 •  เฝ้าระวังและเตรียมจัดการแหล่งน้ำสำรอง วางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ   พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางมีมาตรฐานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดเหตุ  
 • ปฏิบัติการเติมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ   ให้ได้ปริมาณน้ำสำรองมากที่สุด    นำน้ำใต้ดินมาใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ขาด แคลนน้ำ ซึ่งน้ำใต้ดินมีปริมาณมากถึง 40,000 ล้าน ลบ.ม.  
 • กำหนดแผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์เอลนีโญ ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปรัง สร้างการรับรู้ ให้กับเกษตรกร     พร้อมเตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำนอง  
 • จัดสรรน้ำให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ส่งเสริมพืชใช้น้ำน้อยในภาคการเกษตร ประหยัดการใช้น้ำของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดการน้ำเสียตามหลัก 3R 
 • เฝ้าระวังและแก้ไขคุณภาพน้ำ
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนและองค์กรผู้ใช้น้ำ  
 • สร้างการรับรู้ประชาชนสัมพันธ์ 
 • ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

 

'สทนช.' คาดน้ำกักเก็บเหลือร้อยละ 55  ออก 9  มาตรการ รับมือ - ชงครม.รับทราบ

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

 

'สทนช.' คาดน้ำกักเก็บเหลือร้อยละ 55  ออก 9  มาตรการ รับมือ - ชงครม.รับทราบ


ขณะเดียวกันต้องเร่งสร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ำให้มากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงวิธีการอนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้น สร้างเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำ  นำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ เพื่อการบริหารจัดการน้ำสัมฤทธิ์ผลครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่สำคัญได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้า 2 ปี ให้ครอบคลุมตั้งแต่ฤดูฝนปีนี้ ฤดูแล้งปี 2566/67 ฤดูฝนปี 2567 จนถึงฤดูแล้งปี 2567/68 ด้วย เพื่อที่จะเตรียมสำรองน้ำให้เพียงพอกับความต้องการรองรับสถานการณ์น้ำเอลนีโญที่จะเกิดขึ้น  

 

 

 

 

 " จากร่างมาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2566/67  สทนช. จะนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ เพื่อออกเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด ช่วยกันขับเคลื่อนมาตรการในช่วงฤดูฝนนี้ให้เต็มที่ก่อนเข้าฤดูแล้ง ซึ่งจะสามารถผ่านสถานการณ์ภัยแล้งไปได้อย่างแน่นอน "   ดร.สุรสีห์    กล่าว 

'สทนช.' คาดน้ำกักเก็บเหลือร้อยละ 55  ออก 9  มาตรการ รับมือ - ชงครม.รับทราบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  คาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ  ซึ่งทำให้ฝนตกน้อยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ต่ำกว่าค่าปกติถึง 21%   ทั้งนี้หากไม่มีพายุพาดผ่าน  คาดว่า ณ วันที่ 1 พ.ย.66  จะมีปริมาณน้ำใช้การในแหล่งน้ำขนาดใหญ่รวมเพียง 26,142 ล้าน ลบ.ม.  หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของปริมาณกักเก็บ

.


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ