ข่าว

สทนช.- สสน. นำร่อง 4 จังหวัด 'ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง' จัดการน้ำด้วยตนเอง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ "สทนช. " ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ "สสน." เดินเครื่อง "ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง" เลือก 4 จังหวัด นำร่อง เรียนรู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำของชุมชนด้วยตนเอง เป้าหมายต่่อไปรุกโครงการใน 22 ลุ่มน้ำ

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สทนช. ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. มุ่งสร้าง   ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง พร้อมปรับตัวกับสถานการณ์น้ำที่ผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ( Climate Change)ได้ด้วยตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ การเป็นภาคีเครือข่ายร่วมวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ใช้น้ำภาคประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรผู้ใช้น้ำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 


โดยระยะแรก  ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง  จะดำเนินการในเดือน ก.ย.    ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ขอนแก่น และน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก และชุมชนที่พร้อมเรียนรู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำของชุมชนด้วยตนเอง  ทั้งนี้ล่าสุดได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการและวางแผนบริหารทรัพยากรน้ำระดับชุมชน ณ ต.เกาะขนุน  อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา

 

 

 

โดย มุ่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ทักษะการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ    การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการติดตามสถานการณ์น้ำเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศ การจัดทำผังน้ำ บัญชีน้ำ สมดุลน้ำ แนวทางฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ ตัวอย่างความสำเร็จการจัดการน้ำชุมชนด้วยตนเอง การสมัครเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำ การวางแผนจัดการน้ำ และการเสนอโครงการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการของบประมาณ และช่องทางติดตามการดำเนินโครงการที่ชุมชนเข้าถึงได้  พร้อมทั้งได้การแบ่งกลุ่มปฏิบัติ แลกเปลี่ยนแนวคิด และวางแผนร่วมกัน ด้วยข้อมูลจริงของชุมชน

 

สทนช.- สสน. นำร่อง 4  จังหวัด 'ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง'  จัดการน้ำด้วยตนเอง

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

.


ในการสร้างต้นแบบการจัดการน้ำชุมชนดังกล่าว ทำให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรอบรม การจัดการและวางแผนบริหารทรัพยากรน้ำระดับชุมชน เกิดความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายร่วมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นำร่อง ด้วยความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะในการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในชุมชนตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งสามารถวางแผนบริหารทรัพยากรน้ำระดับชุมชน ร่วมกับองค์กรผู้ใช้น้ำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ตามบริบทและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ รวมทั้งร่วมขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ผสานและต่อยอดตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ลุ่มน้ำย่อย และครอบคลุมทั้ง 22 ลุ่มน้ำหลักในอนาคต 

"การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ด้วยความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่   ถือเป็นรากฐานที่เข้มแข็งในการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ จากการมีส่วนร่วมที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ประหยัดงบประมาณ และหนุนเสริมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯน้ำของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และต้นแบบระดับชุมชนนี้ จะขยายผลเป็นระดับลุ่มน้ำ ที่พร้อมปรับตัวและร่วมแก้ไขปัญหาด้านน้ำที่ยั่งยืน"   เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    กล่าว 

สทนช.- สสน. นำร่อง 4  จังหวัด 'ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง'  จัดการน้ำด้วยตนเอง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ขับเคลื่อนการสร้าง   ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง  ดึง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ใช้น้ำภาคประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรผู้ใช้น้ำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน 4  จังหวัดนำร่อง   เพื่อการจัดการและวางแผนบริหารทรัพยากรน้ำระดับชุมชน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ