ข่าว

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่าการ  ททท. เปิดตัวโครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating "ดาวแห่งความยั่งยืน" มอบให้แก่ผู้ประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครอบคลุม ทั้งมุ่งลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเที่ยว การคำนึงถึงความปลอดภัย และ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน

ที่สำนักงานใหญ่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. )  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ   นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท. ) ได้เปิดตัวโครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating   สำหรับโครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating เป็นการยกระดับต่อยอดโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration ภายใต้ความร่วมมือของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. และ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านสัญลักษณ์ "ดาวแห่งความยั่งยืน" 

 

 

 

เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ส่งมอบประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งสะท้อนความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวไทยที่มีคุณค่าและยั่งยืน ทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศไทย  ภายใต้โครงการ  STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating จะมีการมอบประกาศนียบัตร "ดาวแห่งความยั่งยืน"  มีอายุคราวละ 2 ปี ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้

- 3 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่าน STG 13 STG 16 และ STG 17 รวมทั้งหมด 3 เป้าหมาย
- 4 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่าน STG 13 STG 16 STG 17 และเป้าหมายใดก็ได้อีก 6 STGs รวมทั้งหมด 9 เป้าหมาย
- 5 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่าน STG 13 STG 16 STG 17 และเป้าหมายใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 9 STGs  รวมทั้งหมด 12 เป้าหมายขึ้นไป 

 


นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องนั้น  จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดของ ททท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปในอนาคต

 

 


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การสร้างระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวใหม่ ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ควบคู่กับการสร้างมาตรฐานความยั่งยืน เข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในการ  "พลิกฟื้น" อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ททท. จึงให้ความสำคัญกับการเร่งยกระดับขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทาน Shape Supply ให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของความปลอดภัยและความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด  "มาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน" นำไปสู่ High Value Services & Standard โดยการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

 

 

จากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ สู่เป้าหมาย STGs ทั้ง 17 เป้าหมายที่สะท้อนความยั่งยืน เพื่อส่งมอบ"Valued Experiences" ประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างแรงกระเพื่อมและปลูกจิตสำนึกให้

 

นักท่องเที่ยวหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ท่ามกลางสถานการณ์ภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เกิดเป็นปัญหาโลกร้อน รวมถึงความเสื่อมโทรมทางทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่นับวันทวีคูณความรุนแรง ส่งผลต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่

 

 


ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) กล่าวว่า SDG MOVE  หรือ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการร่วมมือกับ ททท. ในครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ซึ่งจะเน้นการมีส่วนร่วมตามบทบาทของทุกภาคส่วนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

 


การจัดทำเกณฑ์ นี้เป็นการขับเคลื่อนระบบนิเวศน์ด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยมีเกณฑ์ประเมิน STGs Easy ทั้งหมด 17 เป้าหมาย และจากการกำหนดระดับของ  "ดาวแห่งความยั่งยืน" จะเห็นได้ว่าเป้าหมาย STG 3 หัวข้อ ได้แก่ 

.
STG13 มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเที่ยวและส่งเสริมการตั้งรับปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง 
STG16 คำนึงถึงความปลอดภัยในภาคการท่องเที่ยว และ 
STG17 การบรรลุเป้าหมาย STGs ผ่านความร่วมมือหลายภาคส่วน 

.

ถือเป็นเกณฑ์หลักเบื้องต้นของผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่มีความสำคัญเร่งด่วน จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติและภาวะโลกร้อน จึงอยากกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักและเห็นความสำคัญเพื่อเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในวงกว้างต่อไป

 

 

 

น.ส. มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 และนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  ขอบคุณ ททท. ที่มอบโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ     ส่วนตัวตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม และลดก๊าซเรือนกระจกมาตลอด เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น เชื่อมโยงในวงกว้างถึงทุกระบบนิเวศน์บนโลก ในแง่ของการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นต้นทุนสำคัญของการท่องเที่ยว นำมาซึ่งความงดงาม อุดมสมบูรณ์

 

 

 

สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการเลือกเดินทางรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จึงเป็นสิ่งสำคัญให้การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำ -ปลายน้ำ  นักท่องเที่ยวสามารถสนับสนุน ด้วยการมองหาสัญลักษณ์ STAR ก่อนท่องเที่ยว และร่วมเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017   ระบุ

 

 

 

ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.    2566 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ Website : www.TATstar.org หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/tatstar.green และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line official :  @tatstar

 

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

'ททท.' ผุด 'ดาวแห่งความยั่งยืน' มอบผู้ประกอบการ ชูธงมาตรฐาน 3 ด้าน

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เปิดโครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating  ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน ภายใต้แนวคิด  "มาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน" 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด