ข่าว

สทนช. ระดมสมอง 3,469 'องค์กรผู้ใช้น้ำ' รุกทำยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ "สทนช." สร้างประวัติศาสตร์ จัดประชุมองค์กรผู้ใช้น้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ เปิดวงถก จัดตั้งกองทุน เพื่อให้มีช่องทางงบประมาณเข้ามาเสริมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การกำหนด"วันองค์กรผู้ใช้น้ำแห่งชาติ " ทำแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็มองค์กร

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)    ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี     เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ  นี้    สทนช. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำระดับประเทศ  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง "องค์กรผู้ใช้น้ำ"  ให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561  โดยมีตัวแทนองค์กรผู้ใช้น้ำของทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ที่จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,469  องค์กร แบ่งเป็น ภาคเกษตรกรรม 2,934 องค์กร ภาคอุตสาหกรรม 270 องค์กร และภาคพาณิชยกรรม 265 องค์กร เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการดำเนินกิจกรรมองค์กรผู้ใช้น้ำ ร่วมกับ สทนช. ที่ทำหน้าที่สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรผู้ใช้น้ำ  ถือเป็นการประชุมองค์กรผู้ใช้น้ำระดับประเทศครั้งแรก 

 

 

 


 การประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ ที่ได้หารือร่วมกัน อาทิ การพิจารณากรอบแนวทางวิธีการของการจัดตั้งกองทุน เพื่อให้มีช่องทางงบประมาณเข้ามาเสริมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำได้อย่างต่อเนื่องนำไปสู่ความยั่งยืน การพิจารณากำหนด"วันองค์กรผู้ใช้น้ำแห่งชาติ " เพื่อให้เป็นวันสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจ หรือกิจกรรมพิเศษให้กับ "องค์กรผู้ใช้น้ำ "ซึ่งหากกำหนดวันที่ชัดเจนแล้วจะได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยเร็วต่อไป    ขณะเดียวกัน "สทนช."  จะรวบรวมผลสรุปนำไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็มองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อนำไปใช้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่อไป  

เขา กล่าวว่า ที่ผ่านมา สทนช. ได้ดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้น้ำ โดยการจดทะเบียนองค์ผู้ใช้น้ำที่มีการรวบรวมสมาชิกภายในลุ่มน้ำเดียวกันจำนวน 30 คน ขึ้นไป  ซึ่งองค์กรผู้ใช้น้ำมีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่จริง ครอบคลุมทั้ง 3 ภาคส่วนคือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  หากองค์กรผู้ใช้น้ำมีความเข้าใจบริบทของวิธีการใช้น้ำได้ดีและถูกต้อง มีความเข้มแข็ง สามัคคีแล้ว จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับพื้นที่ได้เหมาะสม

 

 

 

ทั้งยังสามารถเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้ตรงกับความต้องการของพื้นที่   เป็นการช่วยหน่วยงานราชการ ในการกลั่นกรองโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ  ลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณในการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย ได้เป็นอย่างดี อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าต่อผู้ใช้น้ำทุกคน ดร.สุรสีห์ ระบุ

 

 

 

 

สทนช. ระดมสมอง 3,469 'องค์กรผู้ใช้น้ำ' รุกทำยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง

สทนช. ระดมสมอง 3,469 'องค์กรผู้ใช้น้ำ' รุกทำยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) 

สทนช. ระดมสมอง 3,469 'องค์กรผู้ใช้น้ำ' รุกทำยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง

สทนช. ระดมสมอง 3,469 'องค์กรผู้ใช้น้ำ' รุกทำยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำระดับประเทศ  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561  โดยมีตัวแทนองค์กรผู้ใช้น้ำของทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ที่จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,469  องค์กร เข้าร่วม

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ