ข่าว

32 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน สร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นร.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน '32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน'

7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน พร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนทั่วประเทศ

 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน” 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

32 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน สร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นร.

พร้อมร่วมกิจกรรม “พี่แท๊กพาทัวร์ สหกรณ์นักเรียน” เยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ได้แก่ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมการผลิตการแปรรูป กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมสรรค์สร้างเส้นทางสู่อาชีพนักเรียนการศึกษาพิเศษ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล เกมส์ แจกรางวัล และอื่น ๆ รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โรงเรียน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย

 

“ในโอกาสครบ 32 ปี ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงเล็งเห็นว่าระบบสหกรณ์ เป็นระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร จึงมีพระราชดำริให้มีการจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพื่อสอนนักเรียนด้วยวิธีการสหกรณ์ขึ้น โดยเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

32 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน สร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นร.

ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปสู่เยาวชนผ่านกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของสหกรณ์นักเรียน ระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสและเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง

 

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน ฝึกการวางแผน ร่วมกันคิดร่วมกันทำและแก้ไขปัญหาตามแนวคิดและวิธีการของสหกรณ์” นายวิศิษฐ์ กล่าว  

32 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน สร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นร.

นายวิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าระบบสหกรณ์จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้อยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันอย่างมีสันติสุขอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยใช้ระบบสหกรณ์จะต้องปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ และทักษะด้านการสหกรณ์ตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้ซึมซับและคุ้นชินกับระบบสหกรณ์ เมื่อเติบใหญ่ในภายหน้าหากเป็นผู้นำสหกรณ์ หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์จะเป็นผู้ที่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องหรือใช้วิธีการสหกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 

 

ด้าน นายสมหวัง เสาะแสวง ผอ.โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล กล่าวว่า โรงเรียนฯ ใช้กิจกรรมสหกรณ์พัฒนาสมรรถนะนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี นำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด สามารถวิเคราะห์และเลือกซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันได้อย่างประหยัด รู้จักการออมและวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต การสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักการจัดการกับปัญหา เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

 

 

 

32 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน สร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นร.

 

นอกจากนี้ โรงเรียนยังใช้กิจกรรมสหกรณ์ในการพัฒนาเด็กพิเศษ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เด็กเรียนร่วมใน ชั้นเรียนปกติ และเด็กการศึกษาพิเศษที่เรียนในห้องเรียนพิเศษ โดยวิธีการ ALA โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความสามารถของเด็ก (Analysis) ว่ามีทักษะ ความสามารถทางการเรียนรู้อย่างไร เพื่อการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ได้ตรงกับศักยภาพ โดยใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมและการลงมือปฏิบัติจริงช่วยกระตุ้นการคิด การวิเคราะห์ การทำงานร่วมกัน หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Learning by doing) กิจกรรมสหกรณ์ 4 ด้าน เช่น การใช้ภาษาในการสื่อสาร การคิดคำนวณ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ เป็นโค้ชช่วยเหลือเด็กตลอดการทำกิจกรรม และสุดท้ายครูและนักเรียนร่วมประเมิน สะท้อนคิด (Assessment and reflection) เพื่อปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการทำงานว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร

ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน จำนวน 548 โรงเรียน ในท้องที่ 52 จังหวัด 2 พื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) โดยเป็นโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเหล่านี้โดยทั่วไป ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ กิจกรรมออมทรัพย์ และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต/อาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ รวมทั้งมีโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 30,135 โรงเรียน และมีครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมครูสหกรณ์ 15,090 คน

ปีงบประมาณ 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนการอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ จำนวน 1,000 คน และต่อไปจะมีการขยายผลกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่ชุมชนและผู้ปกครองภายใต้โครงการการส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนการสอนด้านการสหกรณ์มากขึ้น

ในระยะต่อไปกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะเข้าไปแนะนำส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี เพื่อเสริมความรู้ และทักษะด้านสหกรณ์ พร้อมทั้งปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มการทำงาน การช่วยเหลือตนเองการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ และด้านอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนในลักษณะ รายจ่ายลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อให้โรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนมีอาคารเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทักษะการด้านสหกรณ์

ทั้งนี้ งาน “32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ ผ่านสหกรณ์นักเรียน” 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 ได้จัดกิจกรรมฯ ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมในรูปแบบ Onsite ณ โรงเรียนวัด ศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมในรูปแบบ Online ประกอบด้วย การ Live สด กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน และเผยแพร่สื่อผ่านทาง Facebook Live Fanpage ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ วีดิทัศน์ 32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน วีดิทัศน์การจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน Infographic timeline ประวัติสหกรณ์นักเรียน โปสเตอร์เทิดพระเกียรติวันสหกรณ์นักเรียน โปสเตอร์พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Infographic จำนวนสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ และ Infographic พระอัจฉริยภาพสร้างสรรค์ สหกรณ์นักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ