ข่าว

ธอส. เปิดจำหน่าย 'สลากออมทรัพย์' ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ลุ้น 3 ล้านนาน 24 งวด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กเงื่อนไข ธอส. เปิดจำหน่าย 'สลากออมทรัพย์' ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ลุ้น 3 ล้านนาน 24 งวด ออกรางวัลครั้งแรก 16 มิ.ย. 2566

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดจำหน่าย 'สลากออมทรัพย์' ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 หน่วยละ 50,000 บาท ฝากครบ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี เมื่อฝากครบกำหนด พร้อมลุ้นรับรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท ตลอด 24 งวด ตั้งแต่ วันที่ 17 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการ

 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข

 

สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป (ยกเว้นบัญชีชื่อร่วม) คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต กองทุนรวม กองทุนต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนส่วนบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลต. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1,2,3,5,4,6,7,8 และ9)

 

  • รางวลัที่ 1 รางวลัละ 3,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล เสี่ยงหมวด
  • รางวลัที่ 2 รางวลัละ 30,000 บาท จำนวน 25 รางวัล / หมวด (ใช้เลขรางวัลเดียวกันทุกหมวด)
  • รางวัลเลขท้าย
  • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว รางวลัละ 10,000 บาท (หมุน 1 ครั้ง)
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวลัละ 2,000 บาท (หมุน 1 ครั้ง)
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวลัละ 200 บาท (หมุน 1 ครั้ง)
  • รางวัลเลขท้าย 1 ตัว รางวลัละ 100 บาท (หมุน 1 ครั้ง)

 

โดยการจับรางวัล สลากออมทรัพย์ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 จะใช้เลขรางวัลเดียวกับสลากออมทรัพย์ธอส. ชุด พิมานมาศ Plus Phase 1 ยกเว้นรางวลัที่ 1 จับรางวัลแบบเสี่ยงหมวด แยกจับรางวัลที่ 1 ของแต่ละ Phase

 

 

สลากออมทรัพย์ ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2

 

- ออกรางวัลทุกเดือน มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม 24 ครั้ง

 

- ดำเนินการออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลทุก วันที่ 16 ของเดือน (กรณีเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

- เลขที่สลากถูก กำหนดตามลำดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ลูกค้าไม่สามารถเลือกเลขสลากได้

 

- ออกรางวลัครั้งแรก วันที่ 16 มิ.ย. 2566

 

- ฝากไม่ครบ 3 เดือน และไถ่ถอนหักร้อยละ 1 ต่อ หน่วย (คงเหลือเงินต้น 49,500 บาท)

 

- ฝากครบ 3 เดือน แตไม่ถึง 2 ปีไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 50,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รับดอกเบี้ย

 

- ฝากครบ 2 ปี (1.25%) ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย = 51,250 บาทต่อหน่วย

 

- บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้น ภาษีเงินไดจ้ากดอกเบี้ย และภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์แต่ไม่รวมถึงดอกเบี้ย ซึ่งผู้รับมิใช่ผู้ทรงคนแรก

 

- สำหรับนิติบุคคลต้องชำระภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย และภาษีเงินได้จากเงินรางวลัสลากฃออมทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

สลากออมทรัพย์ ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2

 

logoline