ข่าว

"โคบาลชายแดนใต้"เครื่องร้อน กระทรวงเกษตรฯประชุมซักซ้อมความเข้าใจ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ "โคบาลชายแดนใต้"ที่ปัตตานี เป้าหมายสร้างความรู้ ความเข้าใจ เผยที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมปศุสัตว์ยืม เพื่อใช้โครงการ วงเงิน 1,566.20 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้ากับโครงการ "โคบาลชายแดนใต้" โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ การสร้างการรับรู้ โคบาลชายแดนใต้ ที่จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรง รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ 

 

 

 

 

ที่ห้องประชุมโรงแรม ซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ การสร้างการรับรู้ "โคบาลชายแดนใต้" มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ,ปศุสัตว์เขต 9 ,ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ,เกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรในจังหวัดปัตตานีร่วมในการประชุม

 

 

 

การสร้างการรับรู้ "โคบาลชายแดนใต้"จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินงานโครงการให้แก่เกษตรกร   เพื่อที่เกษตรกรจะมีความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ  และให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คาดหวังว่าหลังจากผ่านการรับฟังโครงการสร้างการรับรู้โคบาลชายแดนใต้ ในครั้งนี้

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมจะมีความเข้าใจ และนำความรู้ หรือแนวคิด  ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดรายได้ต่อตนเองและครอบครัว และเกิดประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อลังกาสุกะ ได้ร้องขอไปยังกระทรวงเกษตรฯให้มีการช่วยเหลือในเรื่องเงินทุน เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนากลุ่มฯทั้งในเรื่องการขยายผล และ การยกระดับคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานตลาดสากล

 

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มอบหมายนายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษาฯมาร่วมประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ และได้มีการอนุมัติเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่เกษตรกร 14 กลุ่ม วงเงิน 54 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีการโอนเงินงวดแรกให้แก่เกษตรกรแล้ว 20 ล้านบาท  ขณะเดียวกันในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา

 

 

 

 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมปศุสัตว์ยืม เพื่อใช้ดำเนินโครงการโคบาลชายแดนใต้ วงเงิน 1,566.20 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยกำหนดชำระคืนภายใน 7 ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 มีระยะเวลาโครงการ พ.ศ.2565 – 2572 เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว นำไปสู่การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้   คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 "การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งการพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่มั่นคง มีความถนัดด้านอาชีพตามวิถีชีวิต อย่างการเลี้ยงโค จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดความสันติภาพ นำไปสู่สู่สันติสุขในพื้นที่ได้ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการต่อยอดไปยังการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ การเลี้ยงไก่เนื้อต่อไป โดยการดำเนินการในเรื่องนี้ต้องครอบคลุมครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร "  นายนิพนธ์  ระบุ

 

"โคบาลชายแดนใต้"เครื่องร้อน กระทรวงเกษตรฯประชุมซักซ้อมความเข้าใจ

นิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ การสร้างการรับรู้ โคบาลชายแดนใต้ ที่จ.ปัตตานี

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ