ข่าว

'ลดหย่อนภาษี' ครม.เคาะขยายเวลา 3 ปี บริจาคให้ 4 กองทุนลดหย่อนได้ 2 เท่า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.เคาะขยายเวลา 'ลดหย่อนภาษี' ได้ 2 เท่า สำหรับการบริจาคให้ 4 กองทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมปีภาษี 66-68

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 มีนาคม2566 ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)

 

 

พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม) ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ เพื่อขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะที่ 3) พ.ศ. 2566-2568 (รวม 3 ปีภาษี) 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2564-2565 กระทรวงการคลังได้มีมาตรการภาษีโดยเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยให้หัก "ลดหย่อนภาษี" หรือหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนเงินหรือรายจ่ายที่บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวม 4 กองทุน ได้แก่ 

 

  • กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
  • กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
  • กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แ
  • กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ซึ่งมาตรการ "ลดหย่อนภาษี" 2 เท่า สิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวม 4กองทุนจำนวน 3,803 ราย จำนวนเงินบริจาครวมประมาณ 8.6 ล้านบาท

 

สำหรับร่าง พ.ร.ฎ. ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 

1. สิทธิประโยชน์ คือ ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวม 4 กองทุน 


2. ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมคำนวณกับเงินได้ที่กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของเงินที่ได้จ่ายตามกรณีที่กำหนดไว้แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น และกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่บริจาค แต่เมื่อรวมคำนวณกับรายจ่ายที่กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจานวนสองเท่าของรายจ่ายแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

 

การพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลานี้ เพื่อสนับสนุนการระดมทุนจากภาคเอกชนและผลักดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สามารถยกระดับขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด